Inriktningsdokument och programförklaring

Inriktningen för bredbandskoordinatorernas arbete och fokusområden för 2018 beskrivs i Inriktningsdokument och programförklaring för regionala bredbandskoordinatorer.

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

 1. arbetar aktivt med processer för en utökad och förstärkt utbyggnad av snabbt bredband,
 2. har väl fungerande modeller för samverkan med alla aktörer som har betydelse för bredbandsutbyggnaden i länet och
 3. aktivt sprider kunskap och delar med sig och drar nytta av varandras erfarenheter.

De regionala bredbandskoordinatorernas arbete ska genomsyras av de tre ledorden samarbetsvilja, konkurrensneutralitet och opartiskhet.

Huvudfokus för 2018

I de regionala bredbandskoordinatorernas gemensamma arbete, med stöd från det nationella sekretariatet, kommer följande områden att prioriteras under 2018:

Erfarenhetsutbyte inom

 • nytta och användning av bredband för digitala tjänster
 • åtgärder och lösningar för bredband till områden med särskilda utmaningar

Kompetenshöjning inom

 • robusta och driftsäkra nät för digitala tjänster
 • trådlöst bredband
 • nationella, regionala och kommunala aktörers roller och processer som påverkar bredbandstillgång och regional utveckling

Att alla län har förutsättningar och kompetens att ta fram och underhålla en bredbandskartläggning som uppfyller en definierad basnivå för regionala bredbandskartläggningar samt att sprida exempel på fördjupade analyser och kartläggningar.

Det finns stora skillnader mellan länen i hur man har arbetat med bredbandsfrågor hittills, hur förutsättningarna ser ut och hur långt länen har kommit med utbyggnaden. Varje län och varje bredbandskoordinator behöver därför, utifrån uppgifterna i regeringsbeslutet och i linje med detta inriktningsdokument, även besluta om sina egna prioriteringar.  

Uppgifter

Av regeringsbeslutet framgår på en övergripande nivå vilka uppgifter en koordinatorsfunktion ska ha. Här vidareutvecklas under respektive punkt vad uppdraget innebär.


1 

”Verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer verksamma i länet av betydelse för bredbandsutbyggnaden.”

Detta innebär att koordinatorn ansvarar för att det ska finnas en väl fungerande, etablerad och kontinuerlig samverkan i länet mellan:

 • offentliga aktörer (kommunal förvaltning, länsstyrelse och region),
 • offentliga aktörer och marknadsaktörer (såväl stadsnät som andra marknadsaktörer) och
 • länsstyrelse och region.

2 

”Verka för en ökad förståelse för sambandet mellan bredbandsutbyggnad och möjligheten att öka utbud och efterfrågan av digitala tjänster.”

Detta innebär att koordinatorn ansvarar för att:

 • förmedla kunskap och inspiration till kommunerna vad gäller behovet av infrastruktur för snabbt bredband för att möta framtida behov,
 • samverka med de ansvariga för den regionala digitala agendan och andra aktörer i länet med ansvar för digitaliseringsfrågor (t.ex. e-hälsosamordnare).

3 

”Främja länsöverskridande samarbete kring bredbandsutbyggnad.”

Detta innebär att koordinatorn ska:

 • delta i samverkans-/nätverksmöten anordnade av det nationella sekretariatet,
 • ta initiativ till:
  • erfarenhetsutbyte med andra län och
  • samarbete med angränsande län och kommuner vad gäller bredbandsutbyggnad.

4 

”Stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor.”

Detta innebär att koordinatorn ansvarar för att:

 • det på regional nivå finns en kartläggning av hur kommunerna arbetar med bredbandsfrågor,
 • ta fram en plan för hur koordinatorns stöd till kommunerna ska utformas,
 • det genomförs utbildnings- och informationsinsatser riktade mot kommuner,
 • det genomförs enskilda möten med kommuner för att diskutera respektive kommuns utmaningar, specifika behov, prioriteringar och önskemål,
 • samordna aktiviteter på regional nivå i samband med omställningar i tele- och bredbandsnäten.

Koordinatorn ska även verka för att alla kommuner har en bredbandssamordnare som arbetar aktivt med bredbandsfrågan (med placering hos kommunen).


5 

”Vara sammankallande för nätverk om bredbandsfrågor i länet för kommuner."

Detta innebär att koordinatorn ska vara sammankallande för en samverkansgrupp för kommunernas bredbandssamordnare.


6 

”Stödja och underlätta arbete som bedrivs av lokala initiativ för bredbandsutbyggnad (byanät).”

Detta innebär att koordinatorn ska:

 • ha tillgång till sammanställd information om byanät i länen,
 • bistå kommunerna i deras arbete med att stödja byanät,
 • ha en övergripande kännedom om, men inte arbeta aktivt med, frågor kring bredbandsstöd.

7 

”Hålla sig informerad om planerade och pågående större strategiska bredbandssatsningar, inklusive satsningar finansierade med bredbandsstöd såväl nationellt som från EU, i det egna länet.”

Detta innebär att koordinatorn, genom kontakter med aktörer på marknaden, kommunernas bredbandssamordnare och stödmyndigheter, ska hålla sig informerad om planerade och pågående bredbandssatsningar i länet.  


8 

”Bidra till att sprida information om vilka områden som har mindre god bredbandstäckning i det egna länet.”

Detta innebär att koordinatorn ansvarar för att det finns sammanställd information om områden med särskilda utmaningar och en handlingsplan för dessa områden.


9 

”Samverka med PTS i arbetet med att identifiera var i det egna länet det finns brister i mobiltäckningen i områden där människor befinner sig (s.k. vita fläckar)”


10 

” Bistå den nationella nivån i uppföljningsarbete kopplat till bredbandsutbyggnad i enlighet med instruktioner som tas fram av PTS.”

Koordinatorn ska inom ramen för detta besvara den uppföljningsenkät som det nationella sekretariatet skickar ut kring årsskiftet varje år.


11 

”Ansvara för att en kartläggning görs av nuläge vad gäller länets bredbandstillgång, aktörer, pågående och planerad utbyggnad samt framtida behov och utmaningar.”

Detta innebär att koordinatorn ansvarar för att det i länet finns sammanställd information framtagen av koordinatorn eller annan aktör.