Bredbandslyftet kan hjälpa kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor

Publicerad 2018-06-19

Bredbandsforums kommungrupp har under det senaste året arbetat med att ta fram en vägledning till kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor. Arbetsgruppen valde att inte arbeta med traditionell vägledning i form av till exempel en broschyr med allmänna råd och rekommendationer. Istället har de operatörer, myndigheter, intresseorganisationer, kommuner och regioner som deltagit i arbetet utvecklat ett program, Bredbandslyftet, som genom dialog och diskussion kan vägleda kommuner i de utmaningar och vägval man står inför i bredbandsfrågan. Bredbandsforums styrgrupp har nu beslutat att programmet ska vidareutvecklas under hösten, och i ett första skede kommer Bredbandsforums kansli genomföra Bredbandslyftet med 5-7 kommuner runt om i landet.

Sveriges kommuner väljer inriktning och påverkar förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden på lokal nivå, och för att uppnå de nationella bredbandsmålen behöver Sveriges kommuner ha ambitiösa mål och ett brett engagemang. Många kommuner har kommit långt. Vissa har haft goda förutsättningar och resurser att ta sig an viktiga frågor som påverkar bredbandsutbyggnaden. Andra har haft större utmaningar, kommit igång sent, eller stött på problem som är svåra att överkomma. I vissa fall kan planer och strategiska beslut behöva revideras.

Bredbandsforums kommungrupp har därför utvecklat ett program för vägledning, som kan hjälpa en kommun se över strategiska val som gjorts och hitta en ny eller justerad inriktning som främjar bredbandstillgången i kommunen. I programmet kartläggs också kommunens nuvarande situation och investeringsbehovet för den utbyggnad som återstår uppskattas. Bredbandslyftet riktas till kommunledningen och genomförs på plats i kommunen.

- Vi vet att kommunens ledning spelar en avgörande roll för ett framgångsrikt arbete med bredbandsfrågor. Erfarenheterna och engagemanget från nyckelpersoner på politisk- och  tjänstemannanivå behöver tas tillvara. Bredbandslyftet, som genomförs genom dialog och diskussion kring strategiska frågor tillsammans med dessa nyckelpersoner tror vi är ett bra sätt för en kommun att hitta sin egen väg framåt, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL och ordförande i Bredbandsforums kommungrupp

Genom att genomföra Bredbandslyftet tillsammans med kommuner vill Bredbandsforums kommungrupp bidra till att utveckla engagemanget för bredbandsfrågor i Sverige. Bredbandslyftet kan bidra till en mer effektiv bredbandsutbyggnad på lokal och regional nivå, och också underlätta för samverkan och erfarenhetsutbyte kring bredbandsutbyggnad inom regionen.

Under våren har ett Bredbandslyft genomförts med en kommunledning i Jönköpings län, med goda resultat. I Kommungruppens slutrapport anses en rimlig målsättning vara att Bredbandslyftet genomförs med 30 till 50 kommunledningar under åren 2018-2020.

I ett första skede kommer Bredbandslyftet genomföras tillsammans med 5-7 kommuner under hösten 2018, i syfte att vidareutveckla formerna för programmet.

Läs mer om Bredbandslyftet på Bredbandsforums webbplats: www.bredbandsforum.se/kommungruppen

Ladda ner arbetsgruppens slutrapport

Kontakta också gärna din regionala bredbandskoordinator för mer information. De regionala bredbandskoordinatorerna kommer samordna genomförandet av Bredbandslyftet i sin respektive region.