Digitaliseringsstrategi för Sverige

Publicerad 2017-05-19

Sverige har fått en ny digitaliseringsstrategi med bredbandsinfrastruktur som ett av fem kärnområdenRegeringen presenterar en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Strategin har fem kärnområden:

Digital infrastruktur. Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering. Det betyder att hård och mjuk infrastruktur ska förbättras och förstärkas för att data ska kunna transporteras så effektivt som möjligt.

Digital kompetens. I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens. Det innebär att alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar.

Digital trygghet. I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. Genom digital trygghet ska människor, företag och organisationer känna tillit till och förtroende i användningen av digitala tjänster och att de är enkla att använda. Säkerheten är ett område som måste prioriteras mycket högre. Därför kommer regeringen inom kort att presentera en ny cybersäkerhetsstrategi.

Digital innovation. I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas. Det innebär att förutsättningar för nya eller bättre lösningar som ger värde för miljö, samhälle, företag och individer skapas och sprids.

Digital ledning. I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling ske genom digitalisering. Det innebär att verksamheter ska effektiviseras, utvecklas och få högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning.

Lädda ner strategin här