Ny arbetsgrupp inom Bredbandsforum ska ge vägledning i bredbandsutbyggnad på lokal nivå.

Publicerad 2017-10-11

Sveriges 290 kommuner är nyckelaktörer i bredbandsutbyggnaden. Olika kommuner har olika förutsättningar, de står inför olika utmaningar och har kommit olika långt i arbetet. Genom att underlätta arbetet för Sveriges kommuner, framför allt för de som har större utmaningar och sämre förutsättningar, kan vi främja bredbandsutbyggnaden i hela Sverige. Bredbandsforum har därför tillsatt en arbetsgrupp för att främja bättre samverkan och effektivare bredbandsutbyggnad på kommunal nivå.

Arbetsgruppen ska skapa en gemensam bild av hur det lokala arbetet bör bedrivas och ta fram vägledning till kommuner, med goda exempel, strategiska vägledningar och tydliga policyrekommendationer. Gruppen ska även behandla frågor som är viktiga att uppmärksamma på lokal nivå och som är av särskild betydelse för en effektiv utbyggnad. Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL, kommer att leda arbetsgruppen genom sin roll som styrgruppsledamot i Bredbandsforum.

Områden som kan vara aktuella för gruppen att ge vägledning i är t ex:

  • Hur en kommunal bredbandsstrategi kan realiseras och vad som är av särskild vikt att beakta, inte minst organisatoriskt och politiskt, för att arbetet ska bli framgångsrikt.
  • Hur samverkan mellan kommersiella och offentliga aktörer kan bidra till en ökad bredbandsutbyggnad i en kommun.
  • Vilka regelverk, branschstandarder och processer som berör bredbandsutbyggnad och hur man på den lokala nivån bör arbeta med dessa.

–        Sveriges kommuner driver bredbandsfrågor med stort engagemang och har också ett stort ansvar i att se till att utbyggnaden sker så effektivt som möjligt. Men alla har inte samma förutsättningar, och jag hoppas att vi i arbetsgruppen ska kunna stötta de som har särskilt stora utmaningar i sin kommun, säger Gunilla Glasare, ordförande för den nya arbetsgruppen.

Gruppen påbörjar arbetet i oktober 2017 och ska slutredovisa i juni 2018.

Bredbandsforum leds av digitaliseringsminister Peter Eriksson och är en del av den nationella bredbandsstrategin. Forumet främjar samverkan för utbyggnad av bredband i hela landet.

Läs mer på arbetsgruppens sida på Bredbandsforums webbplats: www.bredbandsforum.se/kommungruppen