Nya uppdrag till PTS ska undanröja hinder för bredbandsutbyggnaden

Publicerad 2017-06-11

Regeringen har i veckan gett Post- och telestyrelsen (PTS) tre uppdrag för en effektivare bredbandsutbyggnad. Som aviserats i regeringens bredbandsstrategi får PTS uppdraget att utreda kommunernas roll på bredbandsmarknaden. Dessutom ska hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband kartläggas.  PTS får också i uppdrag att analysera och föreslå hur framtida insatser för bredbandsutbyggnad med statliga medel kan utformas.

De kommunala stadsnäten har stor betydelse för utbyggnaden av bredband i Sverige, men lokaliseringsprincipen avgränsar stadsnätsbolagens marknad till den egna kommunen. Regeringen ger därför PTS i uppdrag att se över kommunernas roll på marknaden när det gäller utbyggnad och tillhandahållande av bredband. PTS ska även titta på hur ett undantag från lokaliseringsprincipen ska kunna utformas.

Inom ramen för uppdraget, som ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2018, ska PTS samråda med Konkurrensverket och ha en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Svenska Stadsnätsföreningen.

Dagens tillståndsprocesser upplevs i många fall som komplicerade och tidskrävande, vilket kan påverka investeringsvilja och utbyggnadstakt i negativ riktning. Även kommunernas översikts- och detaljplaner har stor betydelse för utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur.

För att öka förutsättningarna för en effektiv utbyggnad av både fast och mobil bredbandsinfrastruktur ges PTS också i uppdrag att undersöka hur relevanta tillståndsprocesser kan tydliggöras och förenklas, samt undersöka hur behovet av bredbandsinfrastruktur tillgodoses i samband med kommuners planering och byggande.

PTS ska inom ramen för uppdraget samråda med Boverket, Lantmäteriet, Trafikverket, länsstyrelserna och SKL. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 15 juni 2018.

Regeringen har uppmärksammat att det även i framtiden kommer finnas ett behov av statliga medel för en fortsatt snabb bredbandsutbyggnad.

PTS får därför i uppdrag att analysera och föreslå hur framtida insatser för bredbandsutbyggnad med statliga medel kan utformas, samt att undersöka olika alternativ för vilken statlig aktör som kan administrera sådana insatser och vilka kostnader som är förknippade med detta.

Inom ramen för uppdraget ska PTS inhämta synpunkter från Statens jordbruksverk, Tillväxtverket, länsstyrelserna, de regionala bredbandskoordinatorerna samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senaste den 15 november 2017.

Läs mer om uppdragen på regeringens webbplats:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/hinder-for-bredbandsutbyggnad-ska-tas-bort/

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/oversyn-av-statligt-stod-till-bredbandsinvesteringar/