Nybyggda bostadshus ska utrustas med bredband

Publicerad 2017-02-10

Riksdagen har beslutat att införa krav på bredbandsanslutning för vissa byggnader. Kravet har införts som ett led i att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61 /EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

Du hittar de nya bestämmelserna i 8 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och 3 kap 20 a § plan- och byggförordningen (2011 :338), PBF. Genom dessa bestämmelser har det f r om 1 januari i år införts ett nytt tionde tekniskt egenskapskrav gällande bredbandsanslutning.

Skyldigheten avser endast hur byggnaden ska utrustas och det rör sig således inte om en skyldighet att faktiskt ansluta sig till ett bredbandsnät. Reglerna i PBL/PBF ställer krav på att en byggnad som innehåller bostäder eller arbetslokaler ska vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att lägenheterna lätt kan anslutas till ett höghastighetsnät för elektronisk kommunikation. Ett flerbostadshus ska vara utrustat med en accesspunkt i eller utanför byggnaden. Vissa byggnader är undantagna från kravet.

Läs mer på Boverkets webbplats: http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/andringar-i-pbf-ikrafttradande-1-januari-2017/

För att ge stöd i tillämpningen av det nya kravet har Boverket tagit fram förslag till nya allmänna råd om bredbandsanslutning. De allmänna råden avser bland annat byggande av kanalisation och utrymmet där accesspunkten placeras. Förslaget till allmänna råd är just nu ute på remiss fram till 8 februari. Du hittar underlaget till remissen om du följer länken nedan. I konsekvensutredningen kan du läsa mer om det nya kravet om bredbandsanslutning: http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/pagaende-regelarbete/boverkets-remisser/remiss-boverkets-allmanna-rad-om-bredbandsanslutning/