10 röster om bredband - Eva-Marie Marklund, AC-Net

Publicerad 2014-08-22

Bredbandsforums kansli besökte i år Almedalsveckan, där vi bland annat har diskuterat bredbandsinfrastruktur med företrädare för intresseorganisationer och företag. I denna intervjuserie från Almedalen ger några av dessa företrädare sin syn på bredbandsfrågan och vad som behöver göras för att vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål.

Dagens intervju är med Eva-Marie Marklund, VD på AC-Net och medlem i Bredbandsforums styrgrupp!

Hej Eva-Marie! Vad gör du och din organisation för att lyfta Bredbandsinfrastruktur på den politiska och mediala agendan?

- AC-Net  arbetar hela tiden med att påverka, kompetenshöja, stötta och konkret få till en utveckling inom området. Det spelar ingen roll om vi är i Almedalen eller på andra mötesplatser. Fördelen med Almedalen är att det finns en större möjlighet att möte viktiga beslutsfattare och politiker än hemmavid (det är oftast långt till norrland). Just nu så fokuserar jag på finansieringsfrågor, ska vi kunna lösa utbyggnaden enligt bredbandsmålen så blir det inte billigt.

Vi behöver också generellt sett bli bättre på att samarbeta! Stadsnät och kommuner, regioner och län har alla en viktig roll att spela. Fick vi till en tydligare och bättre samverkan mellan de olika aktörerna så skulle också de pengar som finns kunna räcka längre. Bredbandsforums Mandatgrupp är ett sätt att försöka knäcka den nöten, så att jag är ordförande där ser jag också som ett påverkansarbete.

Det har hänt mycket på bredbandsområdet de senaste åren! Enligt PTS Bredbandskartläggning har 57 procent tillgång till bredband med 100 Mbit/s, och 99 procent till 4g. Hur har AC-Net bidragit till utvecklingen?

- Västerbotten är bäst i Sverige på fiber, 73% av hushållen har tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Varför vi har kommit så långt beror på hur viktigt det är att ha ett nära samarbete mellan kommunerna och regionala aktörer som AC-Net Region Västerbotten och Länsstyrelsen. När vi får till ett bra samarbete och skapar en gemensam målbild leder det till en expansiv utbyggnad. Handlingskraften är också viktig, att omsätta strategier till konkreta åtgärder.

Genom att delta i olika forum som t ex Bredbandsforum och våra arbetsgrupper kan vi också ge inspiration och sprida kunskap om hur man kan få till ett bra regionalt samarbete. Det är också viktigt för oss att hela tiden lära oss om vad andra gör och ta med det hem.

Vilka utmaningar står vi inför om vi ska kunna regeringens bredbandsmål till 2020?

- Det viktigaste är pengarna. Att det finns en stadig ström av finansiering med tydliga villkor som kan se till att även de allra längst ut, dit marknaden aldrig kommer nå, har möjlighet att få tillgång till bredbandsinfrastrukturen. Allra längst ut på landet i Västerbotten är det inte ens möjligt att starta byaprojekt , det är för glesbefolkat. Här måste vi fortsätta verka för ett nära samarbete. Små enskilda kommuner klarar inte detta själva.

Hur kan AC-net bidra till att överkomma utmaningarna?

- Vi kommer fortsätta samordna och påverka, visa på möjligheter men också visa på svårigheter och att det ser olika ut på olika platser i Sverige. Vi kommer fortsätta arbeta för att Västerbotten ska bli ännu bättre, och även i fortsättningen vara bäst i Sverige. Vi kommer fortsätt arbeta för att ingen ska hamna utanför utvecklingen och bredbadsinfrastrukturen. Då hamnar man också utanför samhället.