10 röster om bredband - Malin Frenning, TeliaSonera

Publicerad 2014-08-01

Bredbandsforums kansli besökte i år Almedalsveckan, där vi bland annat har diskuterat bredbandsinfrastruktur med företrädare för intresseorganisationer och företag. I denna intervjuserie från Almedalen ger några av dessa företrädare sin syn på bredbandsfrågan och vad som behöver göras för att vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål.

Dagens intervju är med Malin Frenning, Executive Vice President och chef för Region Sverige på TeliaSonera!

Hej Malin! Vad gör du och din organisation för att lyfta Bredbandsinfrastruktur på den politiska och mediala agendan?

- Jag tror att infrastrukturen redan är på agendan och kommer fortsätta vara det. Det TeliaSonera gör just nu är att fokusera mer på tjänsterna och innehållet i nätet. Infrastrukturen skapar förutsättningarna för digitaliseringen, men det är det som kommer sen, tjänsterna och innovationerna, som kommer förändra Sverige.

Almedalen är en bra plats att träffa både kunder och beslutsfattare på samma gång. Här är det viktigt för oss att berätta vad vi gör inom infrastruktur och på tjänstesidan. Vi investerar t ex 15 miljarder kronor fram till 2015 i att bygga bredbandsinfrastruktur. Vi gör en betydande satsning i 4g, där vi bygger befolkningstäckning till 99 procent, och kommer täcka Sveriges yta till 90 procent. Yttäckningen är väldigt viktig eftersom många av oss ofta befinner sig eller verkar på andra platser än hemmet. Vi investerar också starkt i att förbättra vårt transportnät, det nät som förbinder Sveriges olika orter med varandra, och Sverige med övriga världen. En investering vi gör för att säkerställa att det finns god kapacitet och säkerhet i näten många år framöver!

- I Almedalen i år har det varit mycket fokus på vård och skola, och där har Sverige mycket att ta igen. Vad gäller att ta tillvara på digitaliseringen med nya tjänster och innovationer har vi tidigare varit långt fram men nu halkat efter. Där jobbar TeliaSonera med påverkan. Sen sprider vi förstås vår senaste kampanj koppla upp för att koppla av.

Det har hänt mycket de senaste åren! Enligt PTS Bredbandskartläggning har 57 procent tillgång till bredband med 100 Mbit/s, och 99 procent till 4g. Vad har varit TeliaSoneras bidrag till utvecklingen?

- Förutom att vi investerar stora summor i att bygga ut både mobilnät och fasta nät i Sverige så har vi också varit mycket aktiva i att förbättra förutsättningarna för att bygga bredband! Ska vi kunna nå bredbandsmålen så behöver det vara enkelt för de som bygger, t ex vad gäller tillståndsgivning, samarbete med kommuner, eller samplanering. I Bredbandsforum har vi varit aktiva från början, eftersom det sättet att arbeta fungerar väldigt bra för att lösa upp de här knutarna. 

Vi jobbar också mycket med att få med kommunerna på banan och öka deras engagemang. Faktum är att det inte blir något bredband utan en god samverkan med kommunerna. Nu behöver vi säkerställa att de hinder vi identifierat och hittat lösningar på faktiskt undanröjs i hela landet, och att de goda exempel på samverkan som finns sprids överallt.

- Så vi är mycket engagerade i att även i fortsättningen bidra till utvecklingen. Det kan handla om att delta i Post- och telestyrelsen regionala dialogmöten, eller att vi själva anordnar dialogmöten med kommunerna, eller att investera mer pengar i att bygga ut näten.

Vilka utmaningar står vi inför om vi ska kunna nå regeringens bredbandsmål till 2020?

- Vi har 190 fiberägare i Sverige. Ska vi ha en chans att nå målen, och se till att hela Sverige får tillgång till digitaliseringens möjligheter, kommer vi alla behöva arbeta mot gemensamma mål och vara mer öppna för samarbete. Att nätägare bör hyra ut kapacitet till alla aktörer på lika villkor är ett exempel. TeliaSonera bygger öppet och det är viktigt att även alla andra gör det.

Vi behöver också förflytta oss från att bara prata om teknik och täckning, och istället prata om tjänsterna, om hur vi faktiskt ska använda tekniken och täckningen. Ett sätt att angripa det vore om Sverige kunde säga att alla ska kunna ta del av offentlig information på nätet, eller att alla ska kunna betala räkningar på nätet. En målbild som säkerställer att vi inte bygger ett digitalt utanförskap. Ett sådant nationellt basutbud av nyttotjänster vore ett sätt för Sverige att återigen profilera sig som bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringen.

- Självklart behöver vi också fortsätta förbättra förutsättningarna för att kunna bygga ut bredbandet! T ex fortsätta jobba med kommunerna för att förbättra planerings- och tillståndsprocesser.

Hur kan TeliaSonera bidra till att överkomma utmaningarna och uppnå bredbandsmålen?

- Vi skapar förutsättningar, både vad gäller infrastruktur och tjänster. Ska alla i Sverige få tillgång behövs TeliaSonera, vår mix av accesstekniker i form av koppar, fiber och mobilnät gör att vi faktiskt kan bygga ett digitalt Sverige för alla. Det ska inte spela någon roll var man bor. 

Vi är också en utmanare. Vi kommer utmana befintliga strukturer, och befintliga arbetssätt och metoder, inom t ex vården och hemtjänsten. TeliaSonera kan visa hur vi kan göra det vi gör idag på ett bättre sätt genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

- I slutändan så är det hela branschen som kommer bygga det digitala Sverige. Vi är en viktig spelare, men samtidigt behöver vi arbeta för ett bättre samarbete i hela branschen, och förbättra förutästtningarna för hela branschen. Då kan vi nå målen.