95 miljoner till förstudier och projektering av bredband

Publicerad 2013-08-22

Det finns fortfarande 95 miljoner kvar i den centrala potten för LEADER inom landsbygdsprogrammet. Medlen kan användas för lokala utvecklingsprojekt så som förstudier och projektering av bredbandsprojekt.

Hela 95 miljoner finns kvar att söka för leaderprojekt. Men det brådskar. Senast den 1 oktober har Jordbruksverket rekommenderat som sista dag för beslut.

LEADER ingår i Landsbygdsprogrammet som ett sätt att påverka den lokala utvecklingen. Fokus ärsamarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. I Leader samlas människor från offentlig, privat och ideell sektor i ett partnerskap. De bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp som kallas LAG (från engelska Local Action Group). Det är LAG som fattar beslut om vilka projektidéer som ska få pengar.

I somras drogs samtliga LEADERpengar in som hittills inte använts i Sverige. De samlades då in i en central pott som alla leaderområden kan söka stöd ifrån. Potten förstärktes med ytterligare ca 100 miljoner kronor för att ta hänsyn till att flera redan pågående leaderprojekt inte väntas använda hela sin projektbudget när väl allt är avslutat 2015. Potten var vid brytdatumet den 20 juni uppe i 119 miljoner och fortfarande finns 95 av dessa kvar att söka. Det är en ganska stor summa som räcker till flera nya projekt eller som kan användas för att utvidga redan pågående projekt.

Ur bredbandsperspektiv kan medlen användas för tidiga faser i byanätsprojekt exempelvis förstudier. Det skulle också gå att använda medel för rådgivning genom fiberlotsar.

Mer information finns här