Allt fler regionala bredbandsstrategier

Publicerad 2013-03-11

Gedigna bredbandsstrategier finns snart i varje län. Detta tyder på en nytändning i bredbandsarbetet.

Fler och fler regioner tar nu initiativet och skapar regionala bredbandsstrategier och regionala digitala agendor. Senaste i raden är Östergötland som nyligen lanserade sin bredbandsstrategi för länet. Östergötland exemplifierar ganska väl det systematiska arbete som pågår ute i landet.

I Östergötlands strategi formuleras bland annat egna regionala målsättningar som korresponderar mot de regionala förutsättningarna. Strategin innehåller också en inventering av bredbandstillgången och identifiering av eftersatta områden. Bredbandsutbyggnaden kopplas i strategin samman med den regionala utvecklingen i stort och länet utvecklingskraft. Det finns likaledes tydliga korsreferenser till andra policydokument, vilket indikerar att en stor grupp aktörer varit involverade i processen för strategins framtagande. Strategin innehåller också beräkningar över estimerade kostnader för utbyggnaden samt handlingsplaner för implementering, inklusive indikatorer för uppföljning.

Östergötlands strategi är föredömlig i all sin enkelhet och kommer med stor sannolikhet verka inspirerande för de län och regioner som är i startfaserna eller i färd med att se över sina egna strategier.

Ett samlat urval av regionala och kommunala bredbandsstrategier finns här