Arbetsgruppen för Samordnad efterfrågan har slutrapporterat

Publicerad 2015-06-09

Bredbandsforums arbetsgrupp för samordnad efterfrågan har undersökt hur bredbandsutbyggnaden kan bli mer effektiv och nå längre genom att den offentliga sektorn, företag, och konsumenter går ihop och tillsammans efterfrågar bra bredband.

Bredband är en grundförutsättning för att vi med digital teknik och digitala tjänster ska kunna möta samhällets framtida behov och utmaningar. Tillgången till digitala tjänster via bredbandet är nyckeln till att öka kvaliteten i skolan, äldreomsorgen och vården. Tillgången till digitala tjänster är nyckeln till en stark attraktionskraft, för kommuner och regioner. Digitalisering medför nyttor och vinster i många olika verksamheter. Men för att dra full nytta av framtidens digitala tjänster krävs att många fler hushåll, företag och offentliga verksamheter än idag får tillgång till bra bredband, via både fast och mobil infrastruktur.

Bredbandsforums arbetsgrupp för samordnad efterfrågan har därför undersökt hur bredbandsutbyggnaden kan bli mer effektiv och nå längre genom att den offentliga sektorn, företag, och konsumenter går ihop och tillsammans efterfrågar bra bredband.

Sammanfattningsvis konstaterar arbetsgruppen i dess slutrapport att den offentliga sektorn har stora möjligheter att efterfråga och driva på utvecklingen av nya digitala tjänster och bredbandsinfrastruktur. Bland annat för att tillhandahålla välfärdstjänster till medborgare och företag. Genom att på olika sätt geografiskt aggregera och samordna behovet av bredband kan man åstadkomma en snabbare och effektivare bredbandsutbyggnad.

På flera nivåer i samhället pågår utveckling av digitala tjänster och främjande av bredbandsutbyggnad. Ytterligare åtgärder behöver dock vidtas, från flera olika aktörer, för att vi i Sverige ska kunna dra full nytta av digitaliseringen. Efterfrågan på traditionella telekomtjänster med upparbetade affärsmodeller är i sig inte tillräcklig för utbyggnad av bredband på alla platser. Det krävs även ekonomiska satsningar för att möta framtida behov och efterfrågan på nya digitala tjänster. Satsningarna kan motiveras genom att den samordnade nyttan blir större.

Arbetsgruppen ger förslag och rekommendationer på åtgärder i syfte att främja bredbandsutbyggnaden. Eftersom digitala tjänster och digitalisering är beroende av bra bredband, och därigenom driver efterfrågan på bredbandsinfrastruktur, ger arbetsgruppen även en bild av vad som är viktigt för en fortsatt digitaliseringsutveckling. Gruppen har även tagit fram en kortfattad broschyr som belyser nyttan med digitala tjänster över bredbandsinfrastruktur.

Läs arbetsgruppens slutrapport och ta del av broschyren på www.bredbandsforum.se/samordnad-efterfragan

Kort översikt av arbetsgruppens förslag:

Arbetsgruppen föreslår att

Förslaget riktas mot

Krav ställs på politiskt förankrad strategi samt samverkansplattform för funktionen regional bredbandskoordinering

Näringsdepartementet (uppdrag) samt regionala offentliga aktörer (genomförande)

En regional bredbandskoordinator utför vissa viktiga uppgifter vilka konkretiserats i rapporten (kap. 2)

Näringsdepartementet (uppdrag) samt regionala offentliga aktörer (genomförande)

Ny funktion tas fram i Bredbandskartan som visar om en kommun har en bredbandskoordinator

Post- och telestyrelsen

Analys genomförs av möjligheter till samordning och samförläggning med a) statens bredbandsinfrastruktur och b) statliga vägar

Utredningen Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur samt regeringen (tilläggsdirektiv (b))

Välfärdsteknologisnurran vidareutvecklas

Myndigheten för delaktighet

Informationsinsatser genomförs mot företag och myndigheter i samband med översynen av anskaffningsvägledningen

Post- och telestyrelsen

Ett Välfärdsforum inrättas

IT&Telekomföretagen med stöd från regeringen

Ett projekt initieras för stöd i upphandling/

tjänstekoncessioner av infrastruktur för bredband

Upphandlingsstödet, Sveriges Kommuner och Landsting samt IT&Telekomföretagen

Arbetsgruppen rekommenderar att

Mottagare är

Aktivt, förankrat bredbandsbeslut fattas (kap. 3)

Kommuner

En lokal bredbandskoordinator utför vissa viktiga uppgifter vilka konkretiseras i rapporten (kap. 2)

Kommuner

Översynen av bredbandsstrategin med avseende på digitala tjänster inbegriper en diskussion om kvalitetsparametrar

Näringsdepartementet

Regionala informationsinsatser till medborgare om användning av digitala tjänster även innefattar behov av och nytta med bredbandsinfrastruktur

Näringsdepartementet (uppdrag) samt Bredbandsforums kansli och/eller PTS (genomförande)