Åtgärder som minskar kostnader för bredbandsutbyggnad

Publicerad 2013-03-04

I den digitala agendan för Europa har kommissionen beslutat om målsättningen att alla medborgare i unionen ska ha tillgång till bredband om minst 30 mbit (nedströms) och att minst 50 procent av de hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 mbit faktiskt abonnerar på en sådan tjänst (take-up) senast år 2020.

Som ett led i kommissionens strävan att minska kostnaderna för bredbandsutbyggnad genomfördes under 2012 en kartläggning och öppen konsultation i syfte att identifiera åtgärder som leder till kostnadsbesparingar. Anläggningskostnader uppskattas till ca 80 procent av den totala kostnaden för att få infrastrukturen på plats. Det finns särskilt möjligheter att göra kostnadsbesparingar inom tre områden; samutnyttjande av befintlig infrastruktur, samförläggning vid nyanläggning av infrastruktur samt planering av ny bredbandsinfrastruktur vid husbyggande. Inom ramen för dessa tre områden har kommissionen efterfrågat en analys av fem åtgärder som kan bidra till minskade kostnader.

  1. En centraliserad databas över passiv infrastruktur
  2. Generell tillträdesskyldighet till passiv infrastruktur
  3. En one-stop-shop vad gäller markåtkomst samt minskad administrativ börda
  4. En databas för att offentliggöra planerade grävarbeten
  5. En skyldighet att installera nät som medger bredband om minst 100 mbit i alla nybyggda hus samt skyldighet om öppenhet till detta nät

Studien visar att en generell tillträdesskyldighet till passiv infrastruktur är den åtgärd som får störst kostnadsreducerande effekt vid en cost-benefit-analys, dvs. i relation till kostaden att implementera åtgärden samt de kostnadsbesparingar detta medför. Även en databas som visar planerade grävarbeten leder också till stora kostnadsbesparingar, särskilt mot bakgrund av de låga kostnader det innebär att implementera åtgärden. En central databas över passiv infrastruktur skapar förutsättningar för en generell tillträdesskyldighet, men beroende på bland annat detaljeringsgraden och vilka områden som täcks kan kostnaderna för att ta fram en sådan databas bli höga. I analysen konstateras även att flera av åtgärderna är nära sammanknutna.

Inom ramen för Bredbandsforum har flera av de åtgärder som presenterats i rapporten diskuterats och konkreta åtgärdsförslag lagts.

Rapporten går att läsa här