Beslut om metod för fördelning av bredbandsmedel

Publicerad 2014-04-14

Jordbruksverket har nu fattat beslut om vilken metod man ska använda för att fördela bredbandsmedlen (3,2 miljarder kr) regionalt. Tillgång till fiberbaserat bredband och befolkningsdensitet ska vara styrande.

Efter samråd med samtliga länsstyrelser, Sametinget, PTS, Tillväxtverket och Tillväxtanalys har Jordbruksverket fattat beslut om hur medel för bredbandsstöd ska fördelas över Sverige. Tidigare system med bland annat "först till kvarn" har övergivits. Istället kommer en modell användas där befolkningsgleshet ges viktning 0,15 och andelen av befolkning och arbetsställen ”utan trådbundet bredband med 100 mbit/sek”,det vill säga fiber, viktas till 0,85. Avgränsningen till fiber motiveras med att det i nuläget är den mest framtidssäkra infrastrukturen för åtekomst till internet.

I SOU 2013:47 ”Effektivare bredbandsstöd” tas frågan upp om medelsfördelning mellan länen. I utredningen kommer man fram till att fördelningsprincipen som använts under perioden 2007-2013 varit rimlig och i stort sett fungerat bra. Man anser vidare att det är viktigt att systemet med regional fördelning skapar incitament till aktivitet, vilket innebär att det ska finnas en möjlighet för de myndigheter som förvaltar bredbandsstödet att återta oanvända medel och vid behov göra en ny fördelning av medel till län där det är tydligt att efterfrågan på stödmedel överstiger utbudet. Utredningen påpekar i detta sammanhang att det är av stor vikt att det finns en tydlighet i denna process och att berörda myndigheter inrättar ett system som kan gälla under hela stödperioden. Jordbruksverket har beaktat synpunknterna från utredningen i sitt beslut. 

Den totala budgeten för bredband är dubbelt så stor (3,25 Mdkr) jämfört med hur mycket som beslutats under 2007-2013. Detta gör att Jordbruksverket inte vill fördela ut hela beloppet på en gång. Erfarenheten från nuvarande program visar på en varierande efterfrågan, vilket gör att Jordbruksverket beslutat att behålla en större andel som fördelas ut senare under programperioden. Det kan senare även bli aktuellt med en ny fördelningsnyckel som kan ta hänsyn till fler faktorer än nuvarande nyckel. PTS statistik över bredbandsutbyggnaden som uppdateras årligen kan också påverka senare fördelningar genom att fördelningsnyckeln ändras. 

Hur bredbandsmedel kan komma att fördelas enligt den beslutade fördelningsnyckeln (3,2 miljarder kr) 2014-2020:

Län

Andel av budget för bredband

Blekinge län

1,99 %

Dalarnas län

4,00 %

Gotlands län

1,50 %

Gävleborgs län

4,05 %

Hallands län

3,68 %

Jämtlands län

4,84 %

Jönköpings län

4,38 %

Kalmar län

4,01 %

Kronobergs län

2,80 %

 

Norrbottens län

6,19 %

 

Skåne län

9,26 %

 

Stockholms län

4,65 %

 

Södermanlands län

3,43 %

 

Uppsala län

4,61 %

 

Värmlands län

5,23 %

 

Västerbottens län

4,24 %

 

Västernorrlands län

4,31 %

 

Västmanlands län

2,54 %

 

Västra G. län

16,08 %

 

Örebro län

3,46 %

 

Östergötlands län

4,78 %