Bevara flexibiliteten i bredbandsstödet

Publicerad 2013-02-25

Att införa en schablon för bredbandsstöd kan få ödesdigra konsekvenser för möjligheten att inkludera alla hushåll på landsbygden.

Inom Byanätsgruppen, Bredbandsforums arbetsgrupp för bredbandstillgång på landsbygden, har frågan om det kommande landsbygdsprogrammet diskuteras. Det har kommit till gruppens kännedom att Jordbruksverket överväger att införa en schablon för bredbandsstöd inför nästa programperiod. Gruppen har därför gjort myndigheten uppmärksam på det faktum att schabloner kan få negativa konsekvenser för delar av landsbygden.

Ambitionen att förenkla landsbygdsprogrammet är viktig och nödvändig. Att sträva efter att göra regler och ansökningsprocess enklare – samtidigt som handläggningen kan bli snabbare - är efterfrågat. För att programmet ska kunna nå målgruppen byalag effektivare är det nödvändigt att reducerar byråkratiskt krångel så långt som möjligt.

Ambitionen att förenkla och förtydliga får dock inte ske på bekostnad av att områden på landsbygden där det är långt mellan gårdarna, eller markförhållandena är besvärliga, exkluderas. Att införa en schablon som ger alla hushåll en specifik summa i möjligt bredbandsstöd - utan att beakta de reella förhållanden som råder regionalt och lokalt – är fel väg att gå. Det kommer att ge incitament att allokera stöd till närmare tätorter, och lämna stora områden utan vare sig kommersiellt intresse eller stödmöjligheter.

Byanätsgruppen bedömer att schabloner kan vara ett sätt att skapa ökad tydlighet och förutsägbarhet. De måste dock utformas med försiktighet. Syftet måste vara att premiera engagemang, inte utestänga enskilda gårdar och områden med låg befolkningsdensitet.

Skrivelsen kan i sin helhet läsas här