Gimdalen och Överturingen - nationella föredömen för bredbandsutbyggnad på landsbygden

Publicerad 2013-12-17

I slutet av november 2013 besökte Bredbandsforum tillsammans med PTS och Näringsdepartementet Gimdalen och Överturingen i Jämtland.

Syftet med besöket var att ta del av de erfarenheter som genererats i kommunerna Bräcke och Ånge i samband med byggnation av bredband på landsbygden. De båda kommunerna har gått ifrån ett läge med obefintlig fibertäckning till att idag ha högt ställda målsättningar kring utbyggnaden.  

I nuläget pågår utbyggnad på flera ställen i de båda kommunerna som i många avseenden utgör skolboksexempel på framgångsrik ”fiber till byn”-utbyggnad. Bredbandsprojekten har bland annat lyckats påtagligt sänka kostnaderna jämfört med tidigare utbyggnad. Kalkyler från ett nyligen avslutat projekt i Bräcke visar exempelvis att priset för grävning understigit 30 kr metern, vilket kan jämföras med i storleksordningen 150 kr metern för ett renodlat kommersiellt projekt. Resultatet av de minskade kostnaderna kommer sedan användare till godo. Anslutningskostnaderna för en slutanvändare i projektet har hamnat på ca 15 000 kr, det vill säga i paritet med vad det kostar i tätortsområden. Totalkostnaderna för projektet i Bräcke (inkl ideellt arbete[1]) uppskattas till ca 2 miljoner kr, av vilket offentligt bredbandssstöd uppgått till ca 0,9 miljoner.

Fler faktorer kan förklara framgången i ovannämnda projekt liksom i hela den utbyggnad som nu pågår i Bräcke och Ånge:

För det första har det funnits ett tydligt lokalt ledarskap, det vill säga engagemang och initiativkraft från byalag. Det är de lokala krafterna på landsbygden, inte minst eldsjälar, som drivit verksamheten framåt. Den ideella tid som investeras i utbyggnaden har varit avgörande. Det finns exempel på personer som satsat 1000 timmar själv och det finns exempel på styrelser i föreningar som satsat flera tusen timmar tillsammans. Denna tid tillsammans med den ideella tid som alla i bygden satsat ska inte underskattas i sammanhanget.

För det andra har byalagen utvecklat ett ömsesidigt samarbete med offentliga myndigheter som stöttat processen. Kommunerna och länsstyrelsen har varit involverade i samplanering och synkronisering av utbyggnaden och därmed skapat möjligheter att samutnyttja infrastruktur, undanröja etableringshinder och säkerställa att nätet byggs sammanhållet.

För det tredje har de boende i Bräcke och Ånge lyckats ”locka” marknaden längre ut på landsbygden genom att de sänkt den ekonomiska tröskeln bland annat genom att säkerställa en tillräckligt hög efterfrågan och anslutningsgrad. Kostnaderna har därmed blivit överkomliga och långt under de som kommersiella kalkyler initialt visade.

En fjärde bidragande faktor har varit tillgång till bredbandsstöd. Stödet har fungerat som ett smörjmedel. Det har gett ett viktigt signalvärde och tydliggjort att det finns beredskap hos samhället att satsa resurser även på landsbygden.

Erfarenheterna från Jämtland är viktiga att lära av och sprida till andra delar av landet där processerna just startat för att bygga bredband på landsbygden med hjälp av de lokala krafterna. 


[1] Värderat till 500 kr per timme.