Bredband – en prioriterad fråga i Halland

Publicerad 2013-02-11

Den 30 november anordnade region Halland ett möte i Halmstad för att tillsammans med kommunerna arbeta fram en regional bredbandsstrategi. Syftet med den regionala strategin är att lägga en plattform som kommunerna kan utgå ifrån.

Bredbandsforum deltog vid mötet och berättade om de nationella bredbandsmålen och behovet av regionalt och kommunalt engagemang i bredbandsfrågan. Det finns en tydlig ambition och ett driv från samtliga kommuner i regionen att samverka, vilket skapar goda förutsättningar för att nå framgång.

Bredbandsguiden (som togs fram av Bredbandsforums Kommungrupp) har välkomnats både på regional och kommunal nivå och regionen avser att utgå från denna vid framtagandet av strategin. Region Halland avser att ta fram ett första utkast till strategi under våren som sedan ska beredas hos kommunerna och andra relevanta intressenter. Regionen avser även i närtid signera den digitala agendan och därmed bidra till att Sverige bli bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter.