Bredband i fokus på Attraktionskraftsdagen

Publicerad 2013-05-28

Riktigt bredband är en nödvändighet, lika viktigt som el, för Sveriges möjligheter att fortsätta utvecklas. Detta var en av slutsatserna när "Attraktionskraft Sverige" höll möte.

Den 27:e maj anordnades Attraktionskraftsdagen, ett initiativ från regeringen med målet att tydliggöra och utveckla frågor som är centrala för lokal och regional utvecklingskraft. Dagen samlade ett stort antal aktör från näringsliv, myndigheter och civilsamhället. Under de diskussioner och debatter som fördes - där också ett flertal ministrar medverkade - påtalades att Sveriges hållbara tillväxt inte enbart är beroende av näringslivets villkor. Den är också beroende av de miljöer människor bor och verkar i.

Bland de personer som valts ut som inspirationstalare återfanns Åsa Odell (LRF). Åsa, som är ledamot i Bredbandsforums styrgrupp, diskuterade i sitt anförande landsbygdens möjligheter med ny teknik. Hon framhöll hur fiberbaserat bredband blivit lika viktigt som elektricitet för de gröna näringarna och at tillgången till höghastighetsnät är en hygiensförutsättning för ett lands utveckling. Vidare åskådliggjorde Åsa för byanätsmodellen – dvs hur de boende på landsbygden genom lokalt ledarskap bygger sina egna bredbandsanslutningar. Modellen har nått stor internationell uppmärksamhet

Åsa konstaterade dessutom att mobil teknik (4G) utgör ett komplement – men att kvalitet och tillförlitlighet gör att landsbygden, precis som städerna, är beroende av fiber.

Mer information finns här