Bredband i fokus på möte med Landsbygdskommittén

Publicerad 2015-11-02

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska lämna förslag till inriktning och utformning av en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Det är mycket positivt att bredband hamnat i fokus.

Kommittén har inledningsvis satt tillgången till bredband i fokus och kommitténs möte den 23 oktober ägnades helt åt frågan. Bredbandsforum och Byanätsforum deltog på mötet och lyfte bl.a. betydelsen av samverkan mellan privata och offentliga aktörer och de lokala fiberföreningarnas situation.

I kommitténs direktiv framhålls att en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur är viktig för att kunna bo  och  driva  företag  på  landsbygden. Vidare konstateras att tillgången  till  bredband generellt  sett  är mycket  god  i  Sverige,  men  tillgången  till bredband  med  högre  överföringshastigheter  är  ojämnt  fördelad mellan  tätorter  och  gles- och  landsbygder. 

Nya  behov  och möjligheter    har    skapats    och fortsätter    utvecklas genom digitalisering  och annan modern  teknik. Digitala  lösningar  kan bidra till en resurs  effektiv ekonomi. Det saknas dock en samlad av  på  vilket  sätt  samhällets  digitalisering  kan  bidra  till  en livskraftig landsbygd.

 Här kan du läsa vidare om kommitténs uppdrag i dess direktiv.