Bredband på agendan 2013

Publicerad 2013-01-15

Bredband är ett generiskt område som sträcker sig över en rad aktörer, roller och ansvar. År 2013 kommer följaktligen en rad myndigheter vara involverade i förverkligandet av bredbandsstrategin och den Digitala Agendan.

I och med nyåret presenterades regleringsbrev för Sveriges myndigheter, det vill säga regeringens uppdrag och instruktioner. Som tidigare är Post- och telestyrelsen (PTS) sektorsmyndighet för bredbandsområdet och har såväl ett reglerande som främjande ansvar för sektorns utveckling. Det finns dock en rad andra myndigheter som aktivt bidrar till sektorns utveckling i allt från konkurrens till tillgänglighet.

Bland de myndigheter som fått tydliga uppdrag märks Affärsverket Svenska Kraftnät (SVK). Affärsverket ska från och med 2013 verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige nås. Ett viktigt verktyg för detta blir att tillgängliggöra affärsverkets bredbandsnät som finns samlokaliserat med det nationella stamnätet för elförsörjning. Tillgängliggörande står även i centrum för Trafikverket. Liksom SVK förfogar Trafikverket över ett omfattande fiberbaserat bredbandsnät. Kapacitet från detta nät ska framledes erbjudas till marknaden. Därutöver ska befintlig kanalisation i vägnätet göras tillgänglig, och samverkan bedrivas för att kanalisation ska etableras vid nyanläggning eller ombyggnad av vägnätet.

Tydligare skrivningar om bredband återfinns också hos länsstyrelserna. De regionala myndigheterna fick redan 2012 ett ökat ansvar för bredbandsområdet. Detta ansvar bekräftas och utvecklas i årets regleringsbrev. Länsstyrelserna ska nu verka för att målen i bredbandsstrategin nås. I detta arbete är hantering av bredbandsmedel och kopplingen till strukturfonderna och landsbygdsprogrammet viktiga verktyg. Därtill har länsstyrelserna uppdraget att granska tillämpning av plan- och bygglagen (PBL), vilket ger stora möjligheter att säkerställa att inte lagens beaktande av bredband glöms bort. I sammanhanget går också att nämna att Länsstyrelsen i Örebro län även fortsättningsvis ska ansvara för kanalisationsstöd om 495 miljoner kronor under åren 2012-2014.

I vissa delar av Sverige har regionerna (landstingen i Hallands, Skåne och Västra Götalands län, Gotlands kommun och samverkansorganet i Kalmar län) tagit över delar av länsstyrelsernas ansvarsområde. Där så är fallet skall regionerna, på samma sätt som länsstyrelserna, verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi nås och främja kanalisation.

Andra exempel på myndigheter med uppdrag inom bredbandsområdet är Konkurrensverket och Myndigheten för samhällsberedskap (MSB). Konkurrensverket ska under 2013 bevaka bland annat bredbandsmarknaden och genom samråd ge förslag till hur exempelvis etableringshinder kan minskas. Det samma gäller för Myndigheten för samhällsberedskap (MSB). Enligt regeringens direktiv ska MSB redovisa samhällets förmåga, sårbarheter samt identifierade och genomförda åtgärder för bland annat informationssäkerhet.

Även på användningssidan och inom ramen för den Digitala Agendan finns tydliga insatser för elektronisk kommunikation. Statens kulturråd ska tillsammans med PTS, Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) kartlägga hur tekniska lösningar kan användas för att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Närliggande till detta är också att Handisam skall samarbeta med Myndigheten för radio och tv. Myndigheterna ska gemensamt genomföra en kartläggning över tekniska lösningar för att tillgängliggöra interaktiva televisionstjänster för personer med funktionsnedsättning. Sistnämnda myndighet skall även utvärdera olika lösningars användarvänlighet samt vilka förutsättningar dessa har att nå användarna. På motsvarande sätt ska också Tillväxtverket, som har ett ansvar för regional utvecklingskraft, samordna och främja övriga myndigheters arbete med e-förvaltning samt var behjälpliga i detta arbete.

Alla regleringsbrev kan läsas i sin helhet här