Bredband prioriterat för landsbygden

Publicerad 2012-05-31

Satsningar på elektronisk infrastruktur är ett prioriterat område när landsbygden ska utvecklas.

Jordbruksverket har presenterat ett ramverket för det kommande svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020. Landsbygdsprogrammet utgör en sammanhållen satsning för en hållbar utveckling i hela landet och finansieras av bland annat EU. I det nya programförslaget lyfts bredband fram som ett prioriterat område.

Redan i det befintliga landsbygdsprogrammet (2007-2013) har medel använts för bredband. Dels har 253 miljoner kronor tillförts från EU:s återhämtningsplan och därtill har 375 miljoner kronor tillskjutits vid en programändringen 2011. Dessutom har länen flyttat pengar från andra åtgärder. Även pengar från en budgetreserv har tillförts då efterfrågan på bredbandsinfrastruktur på landsbygden överträffat förväntningarna. Trots tillskott av pengar signalerar flera län att pengarna redan är intecknade av inkomna ansökningar om stöd till utbyggnad av bredband.

I det nya förslaget till program konstateras att ”behovet av bredbandsutbyggnad är mycket stort” och att fortsatta satsningar därför är prioriterade. ca 3,4 miljarder kr föreslås därför avsättas för bredbandsutbyggnad i landsbygdsprogrammet.

För att programmets åtgärder ska kunna fungera effektivt krävs dock ”att administrationen blir så enkel så att den inte hindrar engagemanget” samt att projekt inte från stoppas upp ”på grund av krånglig administration”. Jordbruksverket understryker därför vikten av att det nya programmet ska bli enklare för de sökande.

I programförslaget konstateras sammantaget att insatser för bredband på landsbygden ger möjlighet att stödja landsbygdsbefolkningen och besökare att få bättre service och skapa förutsättningar för företagande och ett attraktivt boende.

Läs mer här