Bredband till Villa – Villagruppen har slutrapporterat

Publicerad 2015-06-09

Bredbandsutbyggnaden till villahushållen i Sverige kan bli snabbare och bättre. Bredbandsforums Villagrupp har nu slutrapporterat och föreslår ett antal åtgärder för att fler villahushåll ska få tillgång till bredband med hög överföringshastighet.

En majoritet av Sveriges villahushåll har idag inte tillgång till bredband med en hastighet om 100 Mbit/s. Endast 15 till 20 procent har tillgång till bredband via fiber, att jämföra med ca 80 procent av hushåll i flerfamiljshus. I stort sett alla villahushåll har tillgång till bredband via kopparnätet eller trådlösa bredbandsnät, men för att nå regeringens bredbandsmål behöver så många som möjligt få tillgång till bredband med högre överföringshastighet, till exempel via fiber eller framtidens trådlösa bredbandsnät. Bredbandsforums Villagrupp har därför analyserat utvecklingen av bredbandsutbyggnaden på villamarknaden, identifierat utmaningar för en fortsatt hög utbyggnadstakt, och tillgängliggjort konsumentinformation om bredband till villa.

För att fler villahushåll ska få tillgång till bredband med hög överföringshastighet föreslår arbetsgruppen ett antal åtgärder.

Det finns stora skillnader i hur olika regioner och kommuner hanterar bredbandsfrågor. Det handlar bland annat om tillgång till markavtal, översiktsplaner, likabehandling och ersättning till kommunerna för återställningskostnader. Villagruppen föreslår att olika organisationer, såsom SKL, Boverket och Bredbandsforum, får i uppdrag att analysera kommunernas hantering av och transparens i bredbandsfrågor samt att se över tillämpningen och vid behov förändra befintliga vägledningar och rekommendationer. Kommunerna behöver ett bättre kompetensstöd i sitt arbete med bredbandsfrågor, och regeringens förslag till att inrätta bredbandskoordinatorer på regional nivå är ett steg i rätt riktning. Villagruppen ser även ett behov av bredbandskoordinatorer på lokal nivå, och rekommenderar att regeringen ger kommuner ett finansiellt stöd för att inrätta dessa.

En stark efterfrågan från slutkunder är en förutsättning för att marknadsaktörer ska investera i ett område och en förutsättning för rimliga anslutningskostnader för villahushållen. Det finns ett behov av tydlig information om bredband till villa. Därför har Villagruppen tagit fram ett informationspaket som ska kunna användas av såväl marknadsaktörer i samband med erbjudanden om fiberanslutning som av offentliga aktörer och andra som vill informera om bredband. För att konsumenter ska känna sig säkra är det också viktigt att avtalsvillkoren på marknaden är tydliga och skäliga. Konsumentverket har inom ramen för Villagruppen genomfört en stickprovsgranskning av avtalsvillkor, och avser att gå vidare med tillsyn mot operatörer som har oskäliga villkor samt undersöka förutsättningarna för en branschöverenskommelse. Sammanfattningsvis rekommenderar Villagruppen att:

  • SKL, Boverket och Bredbandsforum får i uppdrag att genomföra studier och åtgärder för att öka transparensen i kommunernas hantering av bredbandsfrågor, till exempel i utformning av markavtal

  • Införa ett finansiellt och praktiskt stöd till kommunerna för att öka engagemanget i bredbandsfrågor, till exempel i framtagandet och genomförandet av en kommunal bredbandsstrategi

  • Tillgängliggöra Villagruppens praktiska vägledning till villahushållen, som ger stöd i beslut vid val av bredbandsanslutning

  • Konsumentverket undersöker förutsättningarna för en branschöverenskommelse om avtalsvillkor vid bredbandsanslutning

  • Komplettera regionala och nationella kartläggningar med uppgifter om villahushållens tillgång till olika typer av bredbandsinfrastruktur

Mer information om Villagruppen och informationspaketet om bredband till villa hittar du här: www.bredbandsforum.se/villagruppen