Bredbandsforums Mandatgrupp ska visa nyckelfaktorer för regional samverkan och ge vägledning i hur vi kan samarbeta bättre

Publicerad 2014-04-02

Behovet och efterfrågan på bredbandsinfrastruktur ökar. Samtidigt är de tillgängliga resurserna begränsade, och utspridda på olika aktörer. Bredbandsforums tidigare arbetsgrupper har kunnat visa att vi med hjälp av samverkan och samarbete kan få varje investerad krona att räcka längre. Det finns också erfarenheter att hämta från regioner där man med hjälp av samverkan kommit längre. Vilka är förutsättningarna för samverkan och hur går det till i praktiken?

Bredbandsforum tillsätter nu en arbetsgrupp – Mandatgruppen – som ska identifiera nyckelfaktorer för samverkan på regional nivå. Arbetsgruppen kommer också visa hur en god regional samverkan om bredband åstadkommits.

Få resurser och många aktörer

Bredbandsområdet sträcker sig över en rad områden och ett stort antal aktörer. Just nu förbereds de nya programmen för de regionala strukturfonderna och landsbygdprogrammet (2014-2020). Programmen har varit viktiga offentliga finansieringskällor av bredbandsutbyggnaden på landsbygden och de är utformade för att inkludera aktörer på alla nivåer.

Bredden av aktörer skapar utmaningar och oklarheter i förhållande till ansvar, roller och vem som har mandat att agera. En särskild utmaning finns bland de offentliga aktörerna. Olika prioriteringar, uttolkningar av regelverk och begränsad samordning har resulterat i mindre bredbandsutbyggnad än vad som hade kunnat vara möjligt att åstadkomma. 

Samverkan ger mer bredband per satsad krona

I syfte att adressera denna utmaning har Bredbandsforum valt att tillsätta en arbetsgrupp med uppgiften att analysera förhållandet, resursfördelning och ansvar mellan regional- och lokalnivå. Som underlag finns Bredbandsforums tidigare arbete, utvärderingen av regeringens bredbandsstrategi, samt erfarenheter från län och regioner där man med hjälp av samverkan har nått längre. Syftet med gruppen är att identifiera nyckelfaktorerna som möjliggör en effektiv samverkan och vägleda aktörerna i hur man får strukturen på plats.

– Att främja regional samverkan och bättre ta tillvara erfarenheter på området är mycket angeläget. Att samverka på ett effektivt sätt leder i slutändan till mer bredband för pengarna. Hos AC-Net är vi vana vid att samarbeta med alla aktörer regionalt och lokalt varför vi hoppas kunna dela med oss av våra erfarenheter. Vi står samtidigt inför nya utmaningar där vi kan lära av andra. I slutändan tjänar alla på att medlen räcker längre, inte minst för att vi då skapar bättre förutsättningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden. säger Eva-Marie Marklund, VD för AC-Net och ordförande i den nya arbetsgruppen

Bredbandsforums Mandatgrupp inleder sitt arbete den 2:a april 2014 och slutrapportering ska ske i september 2014.

Läs mer om Mandatgruppen

Läs mer om AC-Net

Regeringens Bredbandsforum är en del av Sveriges nationella bredbandsstrategi, och främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad. AC-Net har sedan forumet startades 2010 varit delaktiga i arbetet och har tillsammans med företag, myndigheter och andra organisationer hittat lösningar som ökat tillgången till bredband i hela landet.

Kontaktperson:

Eva Marie Marklund, AC-Net
070 – 585 05 76

Patrik Sandgren, Bredbandsforums kansli
08 – 678 57 13