Bredbandsfrågor allt viktigare på den regionala nivån

Publicerad 2016-02-29

PTS sammanställer årligen länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet. Årets rapport visar att utvecklingen går framåt och att samverkan ökar på den regionala nivån.

Post- och telestyrelsen (PTS) har ett återkommande uppdrag att samla in och sammanställa hur länsstyrelser arbetar för att uppnå målen i regeringens bredbandsstrategi.

Årets sammanställning visar att bredbandsfrågor tillmäts allt större betydelse på den regionala nivån och att länens arbete med bredbandsfrågor har utvecklats väsentligt sedan 2011 då PTS började följa utvecklingen.

Många län har under 2015 sett ett ökat intresse och verksamhet för fiberutbyggnad i sina län hos marknadsaktörer. Flera län nämner att fiberutbyggnaden i länet har fortsatt inom tätort men även i ökande utsträckning utanför tätort.

Samtliga län har också antingen anställt en regional bredbandskoordinator eller har en tillfällig lösning på plats i väntan på avslutad rekrytering. Länen är positiva till inrättandet av regionala bredbandskoordinatorer och flera län håller på att ta fram nya sätt att samverka och hitta nya arbetssätt med bredbandskoordinatorerna.

Samtliga 21 län har nu också en regional bredbandsstrategi (17 län föregående år).

Hela rapporten finns att läsa på PTS webbplats