Bredbandsutredningen vill se regionala bredbandskoordinatorer

Publicerad 2014-04-10

Den utredning som utvärderat regeringens bredbandsstrategi har nu lämnat sitt slutbetänkande till it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Bland annat föreslår utredningen att bredbandkoordinatorer införs på regional nivå och att regeringens bredbandsstrategi bör kompletteras med ett mobilitetsmål. Bredbandsforum föreslås också få ett utökat ansvar, och ska på nationell nivå stimulera lokalt engagemang genom att bistå och vara ett stöd för den regionala och lokala nivån gällande bredbandsfrågor.

It- och energiminister Anna-Karin Hatt har idag tagit emot slutbetänkandet i Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin. Målet med utvärderingen var att följa upp hur tillgången till bredband har utvecklats i förhållande till regeringens bredbandsstrategi. Vid behov skulle utredningen också föreslå justeringar av strategin för att möjliggöra för marknaden att åstadkomma den täckningsgrad som anges i de nationella målen.

I dag har 57 procent av Sveriges hushåll och företag tillgång till 100 Mbit/s. I utvärderingen konstateras att det kommer att vara svårare att nå de återstående hushållen och företagen som krävs för att uppfylla regeringens bredbandsmål om att 90 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020.

- Tillgången till modern infrastruktur är inte längre en konkurrensfördel utan en förutsättning för utveckling och tillväxt i alla delar av landet, säger utredaren Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län.

Mycket att vinna på bättre samordning

Därför föreslår utredningen ett antal åtgärder, som ska effektivisera och förenkla samordning avseende bredbandsutbyggnad.

För att samordna insatser och sprida kunskap behövs ett sätt att organisera den nationella, den regionala och den lokala nivån. Den nya organisationen ska genomsyras av samverkan såväl inom som mellan de tre nivåerna.

Samtidigt är det viktigt att ta tillvara på befintliga strukturer på respektive nivå. Liksom i tidigare delbetänkande föreslår man därför att bredbandskoordinatorer införs på regional nivå.

Bredbandsforum får också en utökad roll, och ska verka som ett stöd för den regionala och lokala nivån gällande bredbandsfrågor. PTS får en ny roll som expertmyndighet, vilket bland annat skulle innebära att länsstyrelserna tar över ansvaret för medfinansieringsmedel för bredbandsstöd.

Bredbandsstrategin kan kompletteras med ett mål om mobilitet

Utredningen föreslår också att regeringen ska lägga till ett mobilitetsmål i bredbandsstrategin. I slutrapporten från Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet lades ett förslag på hur det skulle kunna utformas.

- För att göra det attraktivt att bo och verka på landsbygden behövs tillgång till både fast och mobilt bredband, säger Kristina Alsér.

Patrik Sandgren från Bredbandsforums kansli har deltagit som expert i bredbandsutredningen.

Läs bredbandsutredningen i sin helhet