Brev till EU-kommissionen om regionalfondsmedel till bredband

Publicerad 2014-02-11

Näringsminister Annie Lööf och it- och energiminister Anna-Karin Hatt skriver brev till Europeiska kommissionen. I brevet beskriver ministrarna Sveriges behov av att kunna använda pengar från regionalfonden för investeringar i hållbara transporter samt IT, t.ex. utbyggnad av bredband. 

Just nu diskuterar kommissionen och medlemsländerna hur pengarna i de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna ska användas.

- Tillgång till bra kommunikationer är en förutsättning för regional tillväxt och attraktionskraft i ett glest befolkat land som Sverige. Vi vill därför sända en politisk signal om vilka prioriteringar vi i Sverige anser vara viktiga, säger näringsminister Annie Lööf.

Den svenska regeringen har fem prioriterade områden för att bidra till jobb och sysselsättning under den kommande programperioden för regionalfonden: Forskning och innovation, Stärkt entreprenörskap och företagsutveckling, Den gröna omställningen, Hållbara transporter samt Främja utvecklingen inom IT.

- Regionalfondsmedlen fyller en viktig funktion för att Sverige ska nå regeringens bredbandsmål att 90 procent av befolkningen bör ha tillgång till snabbt bredband 2020, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Dialogen med kommissionen fortsätter. Senare i februari kommer statssekreterare Marita Ljung att träffa generaldirektören på EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik (DG REGIO). På agendan står frågor om investeringar i infrastruktur för bland annat bredbandsutbyggnad.