Byanätsforum – ett initiativ för de lokala bredbandsnäten

Publicerad 2015-03-16

Bredbandsnäten på landsbygden får nu ett nationellt stöd genom Bynätsforum.  Målet är att att lättare kunna lösa juridiska, tekniska och ekonomiska utmaningar. Bakom initiativet står regeringens Bredbandsforum tillsammans med en rad andra aktörer

Den svenska modellen för bredbandsutbyggnad på landsbygden kallas byanätsmodellen. Modellen baseras på involvering av de som bor och verkar på landsbygden. I nuläget finns ca 1 000 byanät som initierat eller färdigställt bredbandsnät. Totalt uppskattas dessa lokalt byggda och ägda nät täcka in 150 000 anslutningar. Byanätsmodellen har skapat en folkrörelse som gjort avtryck och gör skillnad.

Modellen möter dock utmaningar, inte minst i form av byråkrati. För de enskilda nätägarna saknas idag svar på frågor om villkor för stödpengar för att bygga byanät, standarder för utbyggnad, regler för överlåtelser och vad som bedöms vara ett rimligt pris för ett byanät? Frustrationen delas av marknadsaktörerna som har svårt att komma i kontakt med byanätsföreträdarna. De enskilda byanäten agerar i stor utsträckning som ”isolerade öar” utan möjlighet att lära inte av varandra. Detta innebär at misstag upprepas och att stora resurser förbrukas för att lösa problem som redan andra löst.

För att förenkla för byanäten och skapa möjlighet till snabbare etablering till en lägre kostnad med högre och jämnare kvalitet har regeringens Bredbandsforum startat Byanätsforum , en plattform för lokala bredbandsät. Initiativet stöds av de tongivande marknadsaktörerna, myndigheterna och lokalorganisationerna.

Byanätsforum sammanställer information om byanät och bidrar till en diskussion om byanätens villkor. Initiativet kompletterar regionala och lokala initiativ och ger en nationell gemensam arena. Genom Byanätsforum förs diskussioner mellan byalag, offentliga aktörer och marknaden i syfte att att underlätta för planering, utbyggnad och förvaltning av bredbandsnät på landsbygden. Målet är att göra det enklare för lokalgrupper att bygga och driva nät av hög kvalitet och att frågor av juridisk, teknisk eller ekonomisk karaktär snabbt kan lösas.

Läs mer på www.byanätsforum.se