Byanätsgruppen – ett år senare

Publicerad 2014-10-15

Byanätsgruppen inom bredbandsforum avrapporterade sitt arbete i maj 2013. I fredags, återförenades gruppen för en tillbakablick och uppsummering avarbetet.

Byanätsgruppens uppgift var att stödja alla de byalag som arbetar med att bygga ut bredband på landsbygden. Gruppen uppmärksammade de största utmaningar som byalagen möter vad gäller planering, byggnation och förvaltning av bredbandsnät. Resultaten sammanfattades bland annat i en slutrapport till Bredbandsforums styrgrupp i maj 2013.

Gruppens arbete resulterade i en mängd förslag:

  • Analys av hur nuvarande information till byalag hittills använts och hur den skulle kunna komma till ökad användning.
  • En uppdaterad beskrivning i form av en broschyr/folder som beskriver ”byanätsprocess”, vilken spridits i över 8 000 exemplar och laddats ner digitalt.
  • Aspekter att beakta när överlåtelse byanät sker.
  • Rekomendationer angående marktillträde.
  • Genomlysning av förutsättningar att bilda en nationell samarbetsorganisation för byanäten. 
  • Framsyn av byanät, dvs framtidsscenarion som analyserar hur byanäten kan tänkas utvecklas med beaktande av bredbandsmarknaden som helhet.
  • Förslag på en byanätsdeklaration - en samling nyckeltal kring byanät för att få bättre överblick på näten.
  • Estimering av efterfrågan av bredband på landsbygden.
  • Illustration av olika byanätsmodeller samt  samarbete mellan byalag, operatörer och kommuner.
  • Beräkning av kostnad för utbyggnad på landsbygden.

Ett drygt år har passerat sedan Byanätsgruppen inom Bredbandsforum lämnade sina förslag till IT-ministern och övriga i Bredbandsforums styrgrupp. Sedan dessa har mycket hänt. Under mötet kunde gruppens medlemmar nöjt konstatera att en rad åtgärder vidtagits som ligger helt i linje med de rekommendationer som presenterades i gruppens slutrapport. Genom det nya landsbygdsprogrammet har stödregler blivit långt mer enhetliga. Det har även vuxit fram konsensus om behovet av bredbandskoordinatorer och ett förslag som bygger på gruppens tankar finns även med i bredbandsutredningen. Dessutom har förslaget om att organisera byanäten materialiserats i form av ett uppdrag till Bredbandsforums kansli. Med stöd från ett tiotal aktörer har därför arbetet med att starta en organisation initierats. En ny organisation förväntas därför kunna starta inom något år

Gruppen kunde allt sammantaget konstatera att gruppens arbete gett avtryck. Den problembild som beskrevs av gruppen har blivit allmänt vedertagen och gruppens förslag har därmed fått en bra grund, vilket visas av att genomförandet kommit långt.