Byanätsgruppen på besök i Säffle

Publicerad 2013-04-23

I samband med Byanätsgruppens arbetsgruppsmöte den 19 april berättade representanter från Säffle kommun och Säkom om erfarenheter, utmaningar och möjligheter i arbetet med bredbandsutbyggnaden.

I Säffle görs satsningar på ett framtidssäkert bredband genom utbyggnad av ett heltäckande fibernät. I kommunen är det invånarna på landsbygden som gått i bräschen för utbyggnaden av fibernätet.

Utgångspunkten har varit engagemang hos befolkningen på landsbygden. Dessa har, med bas i befintliga byalag, bildat en rad ekonomiska föreningar samt bidragit med egna ekonomiska insatser och ideellt arbete i form av dagsverken för att få fibernät på plats. Därtill har de ekonomiska föreningar tillsammans bildat samordningsfunktionen SäffleBygdens fibernät (SäBy). Säffle kommun är också involverade, genom ett kommunalt bolag, Säffle Kommunikation AB (SäKom), och ansvarar för att bygga det stamnät som ska binda samman områdesnäten på landsbygden.

Bland de erfarenheter som förmedlades under besöket märks:

  • En framgångsfaktor för byggnationen i Säffle har varit att peka ut områdesansvariga (en ansvarig för varje område på ca  5-10 hushåll).  
  • De områdesansvariga har haft ett samordnande uppdrag  som inkluderart allt från att sköta kontakt med medlemmar, markavtal, projektering och svetsning i hemmen.
  • Resultatet av Säffles satsning på byanät är enastående: 2220 anslutningar av 2500 möjliga på landsbygden.
  • Bruttokostnad per anslutning har uppgått till 30 000 -32 000 kr per hushåll.
  • I snitt har totalkostnaden blivit ca 67 kr/meter för nätet, stam och access. 
  • Grävkostnaden har kunnat utföras billligt genom lokala grävare och uppgår till ca 24 kr/m.
  • Kraftbolagen har blivit mer samarbetsvilliga och gått från att erbjuda samförläggning för 100-180kr/m till ca 16-25 kr/m i nuläget.
  • Ideellt arbete (ca 3 dagsverken per anslutning) har gett i storleksordningen 6600 dagsverken av frivilliga insatser för näten.
  • Samarbetet genom en paraplyorganisation för byföreningarna har varit centralt. Detta har löst utmaningar kring upphandling, redovisning, dokumentation.
  • Idag är 92% av hushållen på Säffles landsbygd anslutna, vilket är extremt högt i relation till landet som helhet.

Nätet står idag inför en ny fas och det innebär nya utmaningar. För Säby och Säkom inkluderar detta bland annat frågan om ägande och förvaltning. Byföreningarna kontrollerar i och med ägandet av områdesnäten ca 50% av nätet. Detta innebär att det blir centralt att få till ett rättvist och affärsmässigt avtal mellan paraplyorganisationen och byföreningarna.

Stort tack till Säffle kommun och Säkom för ett fint välkomnande och intressanta diskussioner!