Effektiva stadsnät är viktiga för att målen i bredbandsstrategin ska kunna uppnås

Bredbandsforum välkomnar SSNf:s initiativ för harmonisering av stadsnätens affärsvillkor

I dag finns lokala stadsnät i 65 procent av Sveriges kommuner. Stadsnäten förfogar över en väsentlig andel av den befintliga bredbandsinfrastrukturen, främst i form av kanalisation och fiber. I regeringens bredbandsstrategi betonas behovet av ett ökat samarbete mellan stadsnät och andra infrastrukturägare vad gäller produktvillkor, standarder och processer för att underlätta för operatörerna att sluta avtal. Genom ett mer standardiserat förfarande skulle processen för att köpa av stadsnäten bli betydligt enklare, snabbare och därmed medföra lägre kostnader för köparen.

I en av Bredbandsforums arbetsgrupper arbetas för närvarande med att ta fram lösningsförslag på ett antal olika hinder för bredbandsutbyggnad som tidigare identifierats, läs mer här.

I arbetsgruppen deltar flertalet stora marknadsaktörer, bland andra representanter för Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf). Gruppen har gemensamt uttryckt som ett lösningsförslag att stadsnäten, i linje med regeringens bredbandsstrategi, behöver bli mer effektiva i utnyttjandet av sina infrastrukturer. Stadsnäten behöver bli mer likformiga i sina erbjudanden och hur de säljer dessa produkter för att bättre kunna möta kundefterfrågan.

SSNf driver för närvarande ett affärsutvecklingsprojekt som just syftar till att ta fram modeller för ett unisont produkterbjudande inom svart fiber och kapacitet samt se över prismodellen för produkterna för att göra det lättare för andra operatörer att köpa av stadsnäten. Bredbandsforums arbetsgrupp IV kommer under hösten fortsätta arbeta för att förslaget om en harmonisering av stadsnätens erbjudande får en bred förankring hos marknadens aktörer och välkomnar SSNf:s initiativ som ett led i Bredbandsforums arbete.