En Bredbandsguide för att öka kommuners engagemang i bredbandsfrågan

Publicerad 2012-11-29

Det finns ett ökande engagemang för bredband i Sveriges kommuner som behöver växa ytterligare. Kommunerna behöver dock stöd och vägledning för att komma vidare i arbetet med att öka tillgången till bredband. Detta visar slutrapporten från Bredbandsforums Kommungrupp.

 

Ett viktigt resultat av Kommungruppens arbete är den så kallade Bredbandsguiden som är ett verktyg och allmän handbok för kommunerna i arbetet med bredbandsrelaterade frågor. Den ska i synnerhet stötta i arbetet med att ta fram en kommunal bredbandsstrategi. I Bredbandsguiden finns bland annat en särskild vägledning till kommunerna för att skapa bättre förutsättningar i processen och villkoren för tillträde till kommunal mark, vilket skapar bättre förutsättningar för bredbandsutbyggnad. För att synliggöra och stimulera kommuners arbete och framsteg i bredbandsfrågan har Kommungruppen även tagit fram ett kommunalt bredbandsindex som mäter och jämför de svenska kommunernas insatser på bredbandsområdet fördelat på engagemang, främjande av konkurrens samt tillgång till höghastighetsbredband.

Viktiga slutsatser från arbetet är att:

-          Ca 56 procent av kommunerna har beslutat om eller påbörjat arbetet med att ta fram bredbandsstrategier sedan 2009. Engagemanget är som störst i glesbygdskommuner.

-          En utmaning är att i sju av tio kommuner har mindre än 30 % av alla hushåll och företag tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Tillgången är som lägst i pendlingskommuner

-          Insikten om betydelsen av bredband i Sveriges kommuner är idag omfattande och nyttan med bredband ifrågasätts allt mindre

-          Kommuner efterfrågar stöd och rådgivning i bredbandsfrågor. Kommungruppen har därför tagit fram Bredbandsguiden som syftar till att möta detta behov.

- Det blir allt tydligare att kommunerna har en mycket viktig roll i arbetet med att alla, såväl kommuninvånare som näringsliv, får tillgång till bredband. Kommunerna kan medverka till att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnaden, undanröja hinder och att främja en sund konkurrens. Vi ska inte heller bortse ifrån betydelsen av bredband för att utveckla kommunens egna välfärdstjänster”, säger gruppens ordförande Carola Gunnarsson, Sala kommun och tredje vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs Kommungruppens slutrapport här.

Läs mer om Bredbandsguiden här.

Läs mer om indexet här.

www.bredbandskartan.se kan du se bredbandstillgången i din kommun.

Om Kommungruppen

Kommunernas betydelse för bredbandsutvecklingen har på olika sätt lyfts i samtliga arbetsgrupper inom Bredbandsforum. I mars 2012 beslutade Bredbandsforums styrgrupp därför att tillsätta en arbetsgrupp som fokuserade på kommunerna och deras arbete med bredbandsfrågan. Ordförande för arbetsgruppen var Carola Gunnarsson från Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs mer om gruppens arbete här.