Engagemang och samverkan lika viktiga som pengar för bredband på landsbygden

Ladda ner slutrapporten från arbetsgruppen om finansieringsmöjligheter för bredband på landsbygden här

Länen bör ta fram en bredbandsstrategi som ett första steg för att stärka det regionala mandatet och ansvaret för bredbandsutvecklingen. Detta är en av huvudslutsatserna i slutrapporten från Bredbandsforums arbetsgrupp om finansieringsmöjligheter av bredband på landsbygden.

Slutrapporten överlämnas idag till IT-minister Anna-Karin Hatt som leder Bredbandsforum. Lika viktigt som mer medel till bredbandsutbyggnad är att det finns tydligt ansvar, kompetens och mandat i bredbandsfrågan regionalt och lokalt enligt arbetsgruppen.

- Denna sammanställning ger en bra bild över finansieringen av bredband på landsbygden och rapporten lyfter centrala aspekter för att nå regeringens bredbandsmål i hela landet säger IT- och regionminister Anna-Karin Hatt

En genomlysning av befintliga offentliga stöd för bredband visar att de områden på den svenska landsbygden som nått framgång i bredbandsarbetet fått stöd från regionala aktörer, exempelvis länsstyrelserna. Andra framgångsfaktorer är att arbetet med bredband skett på kontinuerlig basis med ett långsiktigt perspektiv samt att det finns en hög kompetens inom bredbandsområdet.

- En regional partner är avgörande för att, byalag, lokala utvecklingsgrupper och kommuner ska kunna dra nytta av de möjligheter som finns och att varje investerad krona ska kunna nå så långt som möjligt, säger Göran Marby, Generaldirektör för PTS och den person som lett arbetet.

Ett första steg för att stärka länen är ett utökat uppdrag för bredbandsutbyggnad. Gruppen pekar också på vikten av enhetliga, enkla och tydliga stödsystem, myndighetssamverkan och tillgång på offentlig medfinansiering. Dessutom betonas den samhällsekonomiska betydelsen av kanalisation för optisk fiber.

Bredbandsforums arbetsgrupp om finansieringsmöjligheter av bredband på landsbygden består av representanter för Post- och Telestyrelsen (PTS), Jordbruksverket, Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Länsstyrelsen i Örebro, Skanova, Svenska stadsnätsföreningen (SSNf) och Trafikverket ICT.