Fortsatt stor efterfrågan på kanalisationsmedel

Publicerad 2013-08-06

I Sverige har det sedan 2008 funnits möjlighet att få ekonomiskt stöd för anläggning av bredbandskanalisation. Stödet har varit framgångsrikt och gett substantiellt mervärde på landsbygden.

Räknat från år 2008 då kanalisationstödet infördes, har totalt ca 121 miljoner kronor beviljats i stöd till 417 projekt och som innebär att ca 420 mil ny kanalisation avsedd för IT-infrastruktur anlagts eller kommer att anläggas på landsbygden i områden där efterfrågan bedöms vara för svag för att utbyggnad ska komma till stånd på ren kommersiell grund.

Det statliga kanalisationsstödets andel av projektens finansiering är ungefär 37 procent, vilket är minst lika stor som projektägarnas (sökanden) andel. Den medfinansiering som görs via projektägaren sker ofta via anslutningsavgifter för hushåll och företag som tecknat avtal om bredbandsanslutning.

Idag har anläggande av kanalisationsnät blivit ett väl etablerat sätt att åstadkomma utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden, även när andra stödformer utnjyttas. Det visar exempelvis den enkät i januari 2013 som riktades till handläggare på länsstyrelserna av bredbandsstöd via Landsbygdsprogrammet. Av den framgår att i ungefär häften av länen beviljas numera stöd endast till anläggande av just kanalisationsnät.

Läs statusrapport om kanalisationsstödet här