Förstudie om hinder för utbyggnad av mobilt bredband

Publicerad 2012-12-21

PTS har genomfört en förstudie om hinder för utbyggnad av mobila bredbandsnät med fokus på 4G-utbyggnaden.

I förstudien, som i huvudsak baseras på intervjuer med operatörer, redogörs för ett antal faktorer som kan påverka operatörernas förmåga och vilja att bygga ut näten. Detta handlar exempelvis om:

  • Tillståndsfrågor (bygglovsprocessen hos kommuner och villkor för tillträde till kommunal mark samt förslag om högre ersättning till fastighetsägare för mastupplåtelse (SOU 2012:61).
  • Övriga oskäliga villkor, exempelvis bristande tillgång till information om masternas placering, oskälig kostnadsfördelning mellan operatörer vid mastförstärkning etc.
  • Bristande samordning: Genom ökad samordning kan förutsättningarna för utbyggnad av mobilnät på marknadsmässiga grunder förbättras.
  • Driftstörningar i elnät: Operatörer investerar betydande kapital i robusthetsskapande åtgärder som i viss utsträckning är kopplad till brister i befintliga elnät.

Förstudien finns att läsa på PTS hemsida.