Inget behov av samhällsmaster enligt PTS

Publicerad 2015-09-03

Enligt Post- och telestyrelsen kommer operatörernas utbyggnad av 4G och myndighetens täckningskrav förbättra mobiltäckningen på samma sätt som samhällsmaster. Det skriver myndigheten i en rapport som lämnats till regeringen.

PTS har det senaste året utrett förutsättningarna för samhällsmaster. Utredningen visar att operatörernas pågående och förväntade utbyggnad av 4G parat med täckningskrav kan förbättra mobiltäckningen på motsvarande sätt som samhällsmaster. Först om operatörernas nuvarande utbyggnad och ställda täckningskrav inte uppfyller behovet av bättre täckning anser myndigheten att det kan bli aktuellt att utreda nya nationella insatser för etablering av samhällsmaster. Sådana insatser skulle kunna innebära ett nationellt stödprogram eller en nationell upphandling av utbyggnad för täckning.

Kommuner som redan idag ser behov av förbättrad täckning kan företa lokala projekt för att förbättra täckningen under förutsättning att åtagandet ryms inom den kommunala kompetensen. PTS ser dock fördelar med centralt drivna insatser för samhällsmastutbyggnad jämfört med lokala bl.a. för att projekten är relativt omfattande och kräver såväl samordning som kompetens för radioplanering. Bredbandsforum vill i sammanhanget lyfta fram att kommuner, enskilt eller i samverkan, kan förbättra tillgången till digitala tjänster genom att upphandla de aktuella tjänsterna exempelvis sömlös åtkomst till olika nät för mobilt arbetssätt i hemtjänsten (se bl.a. slutrapport från Samordnad efterfrågan). Denna möjlighet beskrivs också i rapporten (kapitel 10). Följande modell beskriver hur kommuner kan stimulera kommersiell utbyggnad:

Bild 2: Aktiviteter en kommun kan vidta för att förbättra mobiltäckning och för att, under rådande förutsättningar, etablera samhällsmaster. Källa: A-focus

PTS redogör också i rapporten för fördelar med upphandling framför täckningskrav. Exempelvis kan åtgärden vidtas när problem uppstår i stället för att vända in kommande spektrumtilldelning. Andra fördelar med upphandling är bl.a. att det är lättare att göra lokalt/regionalt anpassade lösningar samt att upphandlingarna inte behöver kopplas till ett visst frekvensband.

PTS redogör vidare för andra länders upphandlingar av täckning där synergier har åstadkommits mellan t.ex. blåljusmyndigheters och privatpersoners behov samt hur upphandling kan användas som ett alternativ till täckningskrav.

Av rapporten framgår också att kommuner bör inkludera mobiltäckning i deras respektive bredbandsstrategier samt att kommunernas bredbandskoordinatorer bör ha ett samlat ansvar även för frågor om mobiltäckning.

Läs mer om PTS utredningen i myndighetens rapport PTS-ER-2015:24.