Investeringar i bredbandsinfrastruktur ökar

Publicerad 2015-05-04

Investeringarna i fast och mobil bredbandsinfrastruktur har ökat mellan 2013 och 2014. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av regeringens bredbandsmål.

Enligt PTS analys har investeringar inom fast och mobilt bredband ökat från 10 miljarder kronor år 2013 till 10,6 miljarder år 2014. PTS bedömer att samtliga indikatorer man tittar på för att följa upp bredbandsmålen har utvecklats i positiv riktning, och fjolårets bedömning att det finns goda chanser att uppnå målen i Sveriges bredbandsstrategi står fast.

PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi syftar till att se hur it-infrastrukturens utveckling står i förhållande till målen att:

  • 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år 2020 och
  • alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

Man har även analyserat EU-kommissionens mål om att alla i Europa senast år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 30 Mbit/s. Även här gäller fortfarande fjolårets bedömning, att det finns goda förutsättningar för att alla dessa mål ska nås.

Läs hela rapporten här