Klartecken för större bredbandsprojekt

Kommissionen har nu godkänt Sveriges begäran om att höja budgeten för statsstödsgodkända pengar för bredband med 200 mnkr.

Det är dock inte nya pengar utan avser de medel som länsstyrelserna och Sametinget sedan tidigare omfördelat inom landsbygdsprogrammet för att möjliggöra satsningar på bredband samt medel ur Jordbruksverkets reserv.

Kommissionens beslut innebär att Sverige nu får bevilja stöd till bredbandsprojekt överstigande 200 000 euro för pengar som ingår i det ursprungliga landsbygdsprogrammet, dvs. inte är finansierade via europeiska ekonomiska återhämtningspaketet vilka redan är statsstödsgodkända.

Mer information finns här och hos Jordbruksverket