Kommunernas engagemang ökar stadigt enligt årets bredbandsenkät

Publicerad 2014-04-28

Fler än 7 av 10 kommuner har nu engagerat sig på bredbandsområdet genom att ha upprättat eller eller påbörjat arbetet med att ta fram en kommunal bredbandsstrategi. Det visar den årliga enkätundersökning som PTS, SKL och Bredbandsforum genomför för att följa kommunernas engagemang för bredband.

Bredband har en stor betydelse i den svenska ekonomin. Användningen av it genom bredband bidrar både till produktivitetstillväxt, och förenklar vardagen för alla – medborgare, företag, organisationer och offentlig sektor. Län, regioner och kommuners engagemang är vitalt för att målen i regeringens bredbandsstrategi ska uppfyllas. Län, regioner och kommuner behöver också sätta bredband på agendan och ta fram egna strategier för den digitala infrastrukturen på både regional och lokal nivå.

Därför genomför sedan 2010 PTS, i samarbete med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Bredbandsforum, en enkätundersökning riktad till kommuner. Svarsfrekvensen har ökat kraftigt och är nu 85%, jämfört med 67% året innan.

Enkäten visar bland annat att andelen kommuner som har ett uppdaterat it-infrastrukturprogram ökar. 43% av kommunerna har nu en uppdaterad bredbandsstrategi, och 9 av 10 är förankrade i kommunledningen. Men det finns en förbättringspotential, 40 kommuner svarar nej på frågan om de har en uppdaterad bredbandsstrategi. 

På frågan om kommuner tillämpar Plan- och bygglagen avseende elektronisk kommunikation är utvecklingen mycket positiv, men även där finns ett visst utrymme för förbättring. Nästan hälften, 45%, av kommunerna tillämpar PBL avseende elektronisk kommunikation, vilket är en ökning från 22 procent 2012. Kommunerna har sedan 2011 ett krav på sig att ta hänsyn till behovet av elektronisk kommunikation i översikts- och detaljplanearbetet. Över 100 kommuner svarar nej eller vet ej på frågan de tar hänsyn till Plan- och bygglagen.

Enligt årets undersökning använder sig också 66% av kommunerna av webbtjänsten Ledningskollen i samband med grävarbeten. Att användningen av Ledningskollen ökar, 2013 hanterades 130 000 ärenden i tjänsten, och att fler kommuner registrerar sig som ledningsägare är mycket positivt.

Bredbandsforums arbetsgrupp VI, kommungruppen, har tidigare tagit fram Bredbandsguiden, som är ett verktyg för kommuner i arbetet med bredbandsrelaterade frågor. Främst kan den stötta i arbetet med att ta fram en kommunal bredbandsstrategi. I Bredbandsguiden finns bland annat en särskild vägledning till kommunerna för att skapa bättre förutsättningar i processen och villkoren för tillträde till kommunal mark, vilket skapar bättre förutsättningar för bredbandsutbyggnad. 

För att läsa hela promemorian om kommunenkäten 2013 kan du besöka PTS webbplats: www.pts.se