Långsiktighet viktigt för bredbandsutbyggnad

Publicerad 2012-05-30

Det är viktigt att det på regional nivå finns en ansvarig resurs som kan koordinera bredbandsfrågorna. Det konstaterar Bredbandsforums arbetsgrupp för stöd och strategi som i dag lämnar in sin rapport till regeringen.

I dag lämnar Bredbandsforums arbetsgrupp Sambandsgruppen över sin rapport till regeringen. Gruppen som bestått av representanter för PTS, Jordbruksverket, Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Örebro, Trafikverket ICT, SKL, SSNf och Skanova har under totalt nio månader arbetat med frågan om möjligheter till stöd och finansiering till utbyggnad av bredband på landsbygden. Målet med gruppens arbete har varit att ge förslag på en långsiktig och uthållig lösning för bredbandsutbyggnad i områden där marknaden ensam inte har förutsättningar .

Tre rekommendationer från arbetsgruppen
I sin rapport lyfter arbetsgruppen fram tre rekommendationer på insatser för att skapa förutsättningar för en mer långsiktig lösning för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

1. Inför bredbandskoordinatorer så att bredbandsfrågorna kan samordnas regionalt.

Det krävs en ansvarig resurs med mandat att hålla ihop arbetet mellan alla olika aktörer. Samordnaren kan bland annat genomföra utbildning, erbjuda rådgivning och fylla en kunskapslucka på Länsstyrelserna och regionerna

2. Skapa en långsiktighet i bredbandsstöden

Infrastruktur tar tid att bygga. Det krävs därför kontinuitet och framförhållning för att exempelvis stöd ska ge avsedd effekt. Arbetsgruppens rekommendation är därför att skapa utrymme för åtminstone ett femårigt anslag vad gäller stödmedel för bredband.

3. Utveckla en byalagskarta

Utbyggnad av bredband på landsbygden hämmas av otillräcklig efterfrågan. Genom en karttjänst som gör det enklare att identifiera och aggregera efterfrågan ökar möjligheten för marknaden att kunna bygga ut. Kartan kan också bidra till att minska kostnaderna för själva byggnationen av bredbandsnäten.

Så fortsätter arbetet
Även om arbetsgruppens jobb nu formellt avslutas kommer arbetet med rekommendationerna och frågorna att fortsätta hos respektive involverad organisation.

- Engagemanget bland de deltagande organisationerna har varit mycket stort. Arbetet i gruppen visar också hur viktigt det är att goda kontakter upprättas, utvecklas och upprätthålls mellan olika aktörer, oavsett sektorstillhörighet, säger Göran Marby, PTS generaldirektör och ordförande för arbetsgruppen.

- Arbetsgruppen presenterar flera intressanta förslag och jag ser fram emot att sätta mig in i detaljerna kring dessa förslag ytterligare, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Slutrapporten finns tillgänglig här

Ett gemensamt uttalande från arbetsgruppen finns tillgängligt här