Regeringsuppdrag till Lantmäteriet om att utreda frågor som rör tillgången till mark i samband med bredbandsutbyggnad

Publicerad 2012-11-01

Lantmäteriet fick på torsdagens regeringssammanträde i uppdrag att genomföra en seminarieserie om frågor som rör att få tillgång till mark i samband med bredbandsutbyggnad.

Syftet är att informera om gällande regelverk och inleda en dialog om tänkbara förbättringar med de aktörer som bygger ut bredbandsinfrastrukturen.

- En framgångsrik bredbandsutbyggnad förutsätter att man kan få tillgång till den mark där fibern behöver dras. Därför är det viktigt att vi kan förbättra dialogen med alla berörda, så att vi på bästa sätt kan lösa de problem som aktörer med olika intressen lyfter fram, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Lantmäteriet ska enligt uppdraget göra en genomgång av problem kring markåtkomst vid bredbandsutbyggnad och ge förslag till lösningar.

Bredbandsforums fjärde arbetsgrupp - undanröjande av identifierade hinder - lade i sin slutrapport fram 10 förslag på åtgärder för ökad bredbandsutbyggnad. Att tillsätta en utredning vad gäller marktillträde, markförlagda ledningar och tillträde till kanalisation var ett av förslagen.

Det är mycket glädjande att vi nu får möjlighet till ytterligare samarbete och dialog i dessa frågor, som är av stor vikt för arbetet med att uppfylla målen i regeringens bredbandsstrategi.