Bredbandsseminariedagar med Lantmäteriet

Publicerad 2013-12-02

Lantmäteriet har tidigare i år färdigställt en delrapport om hinder vid utbyggnad av bredband ur ett markåtkomstperspektiv. Nu är det dags att anmäla sig till 

Lantmäteriets regeringsuppdrag om Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad har tidigare i år delrapporterats.

Denna problembeskrivning kommer att ligga till grund för de seminarieserier som Lantmäteriet anordnar i januari och februari 2014. Datumen är 22-23 januari respektive 5-6 februari. Seminarierna kommer att hållas i Stockholm.

Ta tillfället i akt att lyssna på erfarna föreläsare och bidra med era erfarenheter till den slutrapport som kommer att slutredovisas för Näringsdepartementet under 2014.

Läs mer om seminariedagarna i den officiella inbjudan

Läs delrapporten - Hinder vid utbyggnad av bredband ur ett markåtkomstperspektiv