Marknad för kanalisation kan lyfta bredbandsutbyggnaden

Tillgång till tomrör för bredband, så kallad kanalisation, skulle göra det betydligt billigare att bygga bredband utanför tätare bebyggda områden. Men det saknas i dag fungerande affärsmodeller för att gräva ner, sälja, hyra ut och förmedla kanalisation. Post- och telestyrelsen (PTS) har i rapporten ”Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation” på uppdrag av regeringen utrett tänkbara affärslösningar som skulle kunna sätta fart på marknaden. Rapporten lämnas till regeringen i dag.

Det finns en rad möjliga lösningar, som var för sig eller tillsammans skulle kunna underlätta gemensam utbyggnad och utnyttjande av kanalisation. PTS beskriver fem möjliga affärslösningar i rapporten.

I rapporten föreslås också att staten ska utreda hur affärslösningen ”Infrastructure Clearing House” kan utformas och finansieras. En sådan organisation skulle kunna fungera som en spindel i nätet för kanalisationsaffärer och väga upp risker vad gäller den initiala investeringen i kanalisation. Det bör också undersökas hur webbplatsen Ledningskollen kan fungera för samordning av kanalisationsprojekt.

PTS stödjer även Bredbandsforums förslag om att en statlig utredning bör titta närmare på markfrågor relaterat till bredbandsutbyggnad och föreslå effektiviseringar. En sådan utredning bör inkludera frågor som rör nät för både energi och elektroniska kommunikationer.

Läs rapporten