Gräv där du står

Publicerad 2013-02-25

När ”Fiber till Byn”-projekt ska genomföras uppkommer ofta frågor om marktillträde och ”vad som gäller”. Byanätsgruppen inom Bredbandsforum har därför formulerat fyra huvudpunkter som kan vara av värde att ta i beaktande när bredband ska byggas på landsbygden.

  1. Grundtanken i ett byanätsprojekt är att de boende i byn ”bjuder varandra” på markintrånget för bredbandsnätet som ansluter husen i byn, det sk anslutningsnätet.  Det är helt enkelt ett sätt att sänka kostnaderna i projektet så anslutningskostnaden hamnar på en acceptabel nivå för de boende.
  2. Det är klokt att vara ödmjuk i de fall där vissa markägare får mycket grävning på sin mark. Byanätsprojekten bygger på frivillighet och ger ingen automatisk rätt att gräva på annans mark.  Det är i slutändan markägaren som bestämmer om och hur något ska grävas ner på dennes fastighet.  Ersättning för uppkomna skador bör regleras. Markupplåtelsen fastställs via skriftliga avtal. Exempel finns på www.fibertillbyn.nu.
  3. Markägarmöten bör hållas tidigt i processen. Syftet är både att förankra och få ok för tänkta dragningar. Det ger också möjlighet att höra om andra alternativ föreligger. För transportnätet mellan byar eller mellan kommuner/län/regioner löses markfrågan som vanligt, det vill säga genom att den som bygger nätet tecknar en överenskommelse med berörda markägare om intrångsersättning.
  4. Samförläggning med annan infrastruktur, där marginalkostnadsprissättning används, är ett effektivt sätt att minska antalet grävningar som måste göras. Vid sidan om att mildra markintrånget kan samförläggning också bidra till stora kostnadsbesparingar för byanätsprojektet. Samförläggning bör alltid krävas när det grävs för el, vatten, vägar och avlopp med mera.