Mindre byråkrati för byanät

Publicerad 2013-09-12

PTS föreslår att endast medfinansierade bredbandsprojekt som överstiger 200 000 euro ska kontrolleras, ett välkommet förslag för byanät i Sverige.

Enligt den nuvarnade förordning som styr medfinansiering till bredbandsstöd fastslås att PTS alltid ska göra efterkontroller av vinst i samband med att stöd beviljas. Om det vid kontrollen visar sig att vinsten har varit högre än genomsnittet på marknaden ska medel återkrävas. PTS gör nu bedömningen att denna kontroll är oskälig för småprojekt (byanät). Myndigheten föreslår därför  att kontrollen framledes endast ska omfatta större projekt (stödsummor som överstiger 200 000 euro). En sådan förändring bedöms ge en effektivare stödhantering och minskad byråkrati samtidigt som fokus kan läggas på projekt av större volym. 

Även om den föreslagna ändringen innebär ett minskat ansvar för PTS att utföra kontroll och bevakning av stödfinansierade projekt så ser PTS att myndigheten även fortsättningsvis kommer att ha en aktiv roll, inte minst som expermyndighet. Sistnämnda har föreslagits av Bredbandsutredningen som i maj lämnade sitt delbetänkande Effektivare bredbandsstöd (SOU 2013:47).