Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband

Publicerad 2014-11-14

Svenskt Näringsliv gör varje år en enkätundersökning bland landets företag där man undersöker hur nöjda företagarna är med hur förutsättningarna för företagande ser ut i kommunen, t ex kompetensförsörjning, konkurrensmöjligheter och kommunikationer. Bredbandsforums arbetsgrupp Samordnad efterfrågan har använt resultatet för att undersöka kopplingen mellan tillgången till bredband och hur nöjda företagen är. I de kommuner där företagen totalt sett är mest nöjda med sina förutsättningar har också fler företag tillgång till snabbt bredband.

En god tillgång till bredband och elektroniska kommunikationer är och kommer fortsatt att vara ett viktigt konkurrensmedel för såväl befintliga som nya företag. Det har en stor betydelse för regioners och kommuners tillväxt och konkurrenskraft. Inte minst gäller detta för små kommuner där beroendet av en eller ett fåtal företag är stort och sårbarheten är påtaglig. Bredbandsforums arbetsgrupp Samordnad efterfrågan har undersökt kopplingen mellan tillgången till bredband och hur nöjda företagen i en kommun är. Det visar sig att i kommuner där företagen totalt sett är mest nöjda med förutsättningarna för företagande har också fler företag tillgång till snabbt bredband. Uppgifterna understryker betydelsen av att ha tillgång till bra bredbandsinfrastruktur för företagen och deras utveckling.

I genomsnittskommunen bland de 20 högst rankade kommunerna har 42 procent av företagen tillgång till bredband med 100 Mbit/s, jämfört med 23 procent i de 20 lägst rankade kommunerna. Lyfter man blicken ytterligare ser man att 39 procent av företagen i genomsnittskommunen har tillgång till bredband i de 50 högsta rankade kommunerna, jämfört med 24 procent i de 50 lägst rankade

Tillgång till bredband med 100 Mbit/s relaterat till totalranking

I enkätundersökningen har också företagen svarat på hur nöjda de är med it- och telenätets utbyggnad och kvalitet i sin kommun. Här får vi bekräftat att det är mycket viktigt med höga hastigheter i bredbandsnätet för att företagen ska vara nöjda. Bland de 20 högst rankade kommunerna avseende it- och telenätet har 58 procent av företagen i genomsnittskommunen[1] tillgång till bredband med en överföringshastighet om 100 Mbit/s[2] jämfört med motsvarande 8 procent i genomsnittskommunen bland de 20 lägst rankade kommunerna.

Tillgång till 100 Mbit/s-bredband relaterat till ranking av it- och telenät

8 av de 10 kommunerna i rankingtoppen vad avser it- och telenät har en täckning av snabbt bredband som vida överstiger riksgenomsnittet enligt Post- och telestyrelsens Bredbandskartläggning för 2013.

10 högst rankade kommunerna vad avser it- och telenät

3 av dessa kommuner ligger också i topp vad gäller totalranking.

God tillgång till bra bredbandsinfrastruktur samt förväntningar om fortsatt respektive framtida god tillgång till densamma återspeglas i hur nöjda företagen är i olika kommuner. I statistiken kan vi se att det inte är storleken på kommunen som avgör utan hur väl it- och telenätet är anpassat efter företagen och deras behov idag och i framtiden.

En bra internetuppkoppling kan ge ett företag som har problem med kompetensförsörjning på orten tillgång till specialiserad arbetskraft från världens alla hörn! En ny studie om it-pionjärer visar att företag som snabbt tar till sig fördelarna med ny teknik uppnår bättre affärsresultat än andra![3]

En möjlighet framträder i detta som kanske inte är alltför svår att omsätta i handling nämligen att bygga vidare på den bredbandsinfrastruktur som finns i företagens närhet. Knappt hälften[4] av Sveriges företag har idag tillgång till bredbandsinfrastruktur med en överföringshastighet om 100 Mbit/s medan strax över 60[5] procent finns inom relativt nära räckhåll för fiber (inom 354 meter[6]). Arbetsgrupp Samordnad efterfrågan vill därför uppmana näringslivsutvecklare att tillsammans med bredbandssamordnare och övriga utvecklings- och samordningsansvariga i kommuner att undersöka hur långt era företag har till bredbandet och agera utifrån detta. 

Bredbandsforums arbetsgrupp Samordnad efterfrågan har tagit fram dessa uppgifter som ett led i en temaserie om vinster med digitala tjänster över bredbandsinfrastruktur. Resultatet i Svenskt Näringslivs enkät Företagsklimathar kopplats samman med tillgången till bredbandsinfrastruktur med hög överföringshastighet hos arbetsställen enligt Post- och telestyrelsens Bredbandskartläggning, båda avseende år 2013.


[1] Uppgifter från Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning, PTS-ER-2014:12, oviktat vad avser antal arbetsställen (här synonymt med företag).

[2] Uppgifter om tillgång och överföringshastigheter från Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning, PTS-ER-2014:12.

[3] ”The Digital Dividend – First Mover Advantage” av Harvard Business Review Analytic Services, sponsrad av Verizon, 16 september 2014.

[4] 46 procent enligt PTS-ER-2014-12.

[5] Ibid.

[6] 354 meter motsvarar det maximala avståndet till en accesspunkt enligt gällande mätmetod i PTS Bredbandskartläggning med SCB:s 250-metersrutor.