Ny förstudie om digitala tjänster över bredbandsinfrastruktur

Publicerad 2015-02-20
Bredbandsforums arbetsgrupp för samordnad efterfrågan har publicerat en förstudie som beskriver möjligheter och utmaningar i att utveckla och erbjuda digitala välfärdstjänster över bredbandsinfrastruktur.

Utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur och utvecklingen av digitala tjänster är beroende av varandra, men drivs i stor utsträckning som två olika företeelser idag. I Sverige har fokus varit på utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Bredbandsstrategin har blivit väl förankrad, målen är kända och utvecklingen drivs aktivt mot dessa mål.

Välfärdsteknologi finns och utvecklas, men mognadsgraden och spridningen av dessa tjänster är fortfarande låg. När utbudet ökar och fler tjänster ska implementeras kommer behovet och kraven på infrastrukturen att förändras; infrastrukturen måste möta dessa tjänsters funktions- och kvalitetskrav. På sikt kommer därför behov av kvalitet, säkerhet, robusthet samt prioritet för att tillhandahålla välfärdstjänster (särskilt e-Hälsa) att tillta. Den offentliga sektorn upplever dock inte tillgången till dessa tjänster och utvecklingstakten som tillräckligt kritisk för att dessa behov ska styra riktigt än.

Arbetsgruppens förstudie visar på behovet av att investeringstakten på både bredbandsutbyggnaden och på utvecklingen av välfärdsteknologi måste höjas, och att medel måste avsättas framför allt i de kommunala budgeterna, men också hos landstingen och ur ett samordningsperspektiv eventuellt även på statlig nivå.

Det finns en allt större insikt i vinsterna med att aggregera den geografiska efterfrågan på bredband (horisontellt) inom den offentliga sektorn (kommuner, län/region samt landsting). I förstudien redovisas goda exempel på upphandling av digitala tjänster över bredbandsinfrastruktur. Syftet är att visa på hur utbyggnaden av bredband påverkats.

Läs förstudien