Örebros digitala agenda en förebild enligt regeringen

Regeringen har antagit en digital agenda för Sverige. Samtidigt har Länsstyrelsen i Örebro län inlett arbetet med en regional digital agenda med fokus på hur man ska bli bättre på att utnyttja den digitala teknikens möjligheter.

Genom att sätta en regional digital agenda vill Länsstyrelsen i Örebro län påbörja ett långsiktigt arbete för att finna lösningar som ökar företagens konkurrensförmåga, underlättar för den åldrande befolkningen, gynnar landsbygden och värnar miljön.

För att uppmärksamma regionala initiativ och inspirera fler län och regioner att ta fram sina egna regionala agendor lanserar regeringen nu ett regionalt signatärskap. Det innebär att man inom ett län eller region signerar en avsiktsförklaring om att ta fram en egen digital agenda i bred samverkan med olika aktörer i det omgivande samhället. Målet är att så många län och regioner som möjligt ska signera ett sådant åtagande.

Som ett led i det arbetet har regeringen gett länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag att ge information och vägledning till län, regioner och kommuner om hur man kan ta fram egna digitala agendor och att sprida information om hur man framgångsrikt gjort detta i Örebro län.

– Vårt arbete för att bli bättre på att utnyttja den digitala tekniken och om hur man kan utveckla det digitala medborgarskapet är enligt vår mening väldigt viktigt. Att regeringen ger oss i uppdrag att sprida våra erfarenheter och stötta andra är förstås uppmuntrande för oss och förhoppningsvis till gagn för den digitala utvecklingen i hela landet. Det säger länsrådet Kjell Unevik om det nya uppdraget.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Läs mer om Örebros digitala agenda här.