PTS Kanalisationsrapport på remiss

Publicerad 2012-05-21

Under hösten 2011 gav regeringen PTS i uppdrag att utreda de affärsmässiga förutsättningarna för kanalisation. Utredningen, som tillkom efter ett förslag från Bredbandsforum, visade tydligt på den potential för bättre bredbandstillgång som en ökad användning av kanalisation skulle kunna medföra.

Regeringskansliet har nu skickat rapporten på remiss och uppmanat intressenter att inkomma med synpunkter senast den 25 juni 2012.

Rapporten kan läsas här