Fler hushåll köper abonnemang med 100 Mbit/s

Publicerad 2014-04-30

Andelen hushåll som köpt ett internetabonnemang med 100 Mbit/s, av de som har möjligheten, ökade från 27 procent i oktober 2012 till 36 procent i oktober 2013. Det visar Post- och telestyrelsens uppföljning av målen i bredbandsstrategin. Man konstaterar också att det finns fortsatt goda förutsättningar att nå målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige. 

PTS gör på uppdrag av regeringen årligen en uppföljning av målen i regeringens bredbandsstrategi. Målen säger bland annat att minst 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 2020.

Genom att bland annat analysera den nuvarande investeringsnivån av bredbandsinfrastruktur, så gör myndigheten bedömningen att det mest sannolika scenariot är att 90-93 procent av alla hushåll och företag kommer att ha tillgång till 100 Mbit/s 2020. 

EU-kommissionens mål om att alla i Europa senast år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 30 Mbit/s är även det inom räckhåll. Myndighetens bedömning är att målet kommer uppnås genom olika tekniker: fiber, VDSL och mobilnät. Sammantaget kommer de att nå 96-99 procent av alla hushåll och företag.

Läs rapporten ”Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2014