Regeringen avsätter mer pengar till bredbandsutbyggnad på landsbygden

Publicerad 2016-09-09

Regeringen avsätter 850 miljoner kronor under 2017-2020 för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Detta utöver de 3,25 miljarder som redan tidigare avsatts inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Regeringens pressmeddelande:

"Inom ramen för landsbygdsprogrammet har regeringen tidigare avsatt totalt 3,25 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad. Detta befintliga stöd ökas nu med 850 miljoner kronor under 2017-2020 och kommer därmed att uppgå till totalt 4,1 miljarder kronor.

– Efterfrågan på stöd till bredbandsutbyggnad i landet är stort, särskilt i bygder som inte kan nås av en kommersiell utbyggnad av bredband. Denna satsning ger, tillsammans med det redan befintliga bredbandsstödet ökade förutsättningar att bo och verka på landsbygden, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

– Snabbt bredband är en vital del av det moderna samhället och en förutsättning för att människor ska kunna flytta till och bo kvar på landsbygden. Det är därför glädjande att kunna förstärka regeringens tidigare satsning på 3,25 miljarder kronor inom ramen för landsbygdsprogrammet med ytterligare 850 miljoner kronor, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen har även tidigare möjliggjort bredbandssatsningar på 1,2 miljarder kronor inom ramen för de tre nordliga regionalfondsprogrammen. Satsningarna inom landsbygdsprogrammet och regionalfondsprogrammen ska komplettera och förstärka varandra.

Inom regionalfonden ges stöd till utbyggnad av mer övergripande ortssammanbindande nät medan stöden inom landsbygdsprogrammet är fokuserade på utbyggnad av bredbandsnät fram till slutanvändaren.

Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet."

Läs mer på www.regeringen.se