Regeringen tillsätter utredning om statens bredbandsinfrastruktur

Publicerad 2014-08-21

Regeringen har idag beslutat att ge tidigare infrastrukturminister Åsa Torstensson i uppdrag att utreda möjligheterna att effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten.

Sverige har kommit en god bit på vägen mot målet att 90 procent av hushållen och företagen bör ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. För att nå hela vägen fram kan de statliga aktörernas bredbandsinfrastruktur spela en viktig roll. Till exempel för att lokala accessnät/byanät ska kunna få tillgång till de nationella näten.

Den tillsatta utredningen ska se över möjligheterna att effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten genom förbättrad samordning mellan bredbandsverksamheterna hos Trafikverket, Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB.

En ökad samordning har potential att leda till högre intern effektivitet likväl som till positiva effekter vad gäller bredbandsutbyggnad i hela landet. En ökad samordning har också efterfrågats av Riksrevisionen i deras granskning av statens roll på telekommarknaden.

Med effektivare samordning skapas förutsättningar för en ökad robust- och driftsäkerhet i näten och möjligheter för de statliga aktörerna att bättre samordna exempelvis drift, inköp och underhåll och därigenom få lägre kostnader för it. Samtidigt skapas även förutsättningar för ett ökat utbud av överskottskapacitet, som de kommersiella operatörerna kan använda för långdistansförbindelser och för att bygga egna fasta och mobila accessnät.

Utredningen ska även analysera vilka säkerhets- och robusthetsmässiga konsekvenser som kan uppstå i dessa aktörers kommunikationsnät till följd av en ökad samordning av de statligt ägda bredbandsnäten.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015, och förhoppningen är att arbetet ska komma igång i oktober 2014.

Läs frågor och svar om utredningen